Oznámení z 24.4.2022 (neděle Božího milosrdenství)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

 

v příloze mailu naleznete oznámení.

 

Připomínám, že tuto sobotu 23.4. bude mše sv. v 18 hod slavena u P. Marie; od 17 hod bude možnost přijmout sv. smíření (před svátkem Božího milosrdenství). 

—–

Připojuji pozvání na koncert Hornického sboru tuto neděli 24.4. od 19 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie: https://mestokladno.cz/koncert-duchovni-hudby/a-2375/p1=2100050397 .

Přidávám upozornění i na sobotu 30.4., kdy v Praze proběhne pochod pro živothttps://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot .

—–

Program naší farní pouti (7.5.) se kryje s programem arcidiecézní pouti za povolání.

Odjezd na Sv. Horu je plánován na 9 hod (autobus bude přistaven v 8.50 na náměstí starosty Pavla). 

Zapojíme se do křížové cesty seminaristů na Toufarově louce od 10 hod (zřejmě dorazíme trochu později).

V 11 hod se společně s ostatními poutníky pomodlíme růženec u Korunovačního oltáře

V 11.30 bude slavena mše svatá otcem kardinálem Dukou, během které bohoslovci přijmou kandidaturu jáhenství a kněžství 

Na Svaté Hoře je kavárna. kde je možné se občerstvit (párky, klobásy, káva, čaj, alko, nealko nápoje atp.), ale doporučuji vzít si s sebou oběd/svačinu. 

Ve 14.30 následuje májová pobožnost

V 15.30 bychom se společně sešli (jako farnost) u mariánského sloupu na prostranství před vstupem do poutního areálu Sv. Hory, kde bychom se krátce pomodlili za naši farnost

Na 16. hod  je plánován odjezd do Kladna

—–

Plánované akce farnosti – s Boží pomocí:

21.5. malá mariánská farní pouť Žlábek v 16 hod

22.5. biřmování v 10 hod u P. Marie mons. Z. Wasserbauer, pomocný biskup, generální vikář 

27.5.-4.6. svatodušní novéna 

4.6. vigilie Letnic od 20 hod u P. Marie

5.6. Letnice

10.6. Noc kostelů – slavnostní mše sv. v 18 hod u P. Marie 

12.6. výročí posvěcení kostela P. Marie P. Josef Hřebík, agapé

16.6. Boží Tělo (mše sv. v 7 a v 18 hod u P. Marie, celodenní adorace, po večerní mši sv. Eucharistický průvod)

19.6. První sv. přijímání dětí – 10 h u P. Marie 

24.6. slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova 18 hod Kročehlavy 

—–

Do slavnosti Božího Těla bych rád zavedl čtvrteční katecheze (během mše sv. v 18 hod u P. Marie) o Eucharistii z postsynodální apoštolské exhortace Sacramentum caritatis Benedikta XVI. o Eucharistii, zdroji a vrcholu života a poslání církve.

První proběhla 21.4.:

„ÚVOD
1. Svátost lásky: Nejsvětější svátost je darem, kterým Ježíš Kristus dává sám sebe tím, že zjevuje nekonečnou lásku Boha ke každému člověku. V této obdivuhodné svátosti se ukazuje „největší láska, která nabádá dát svůj život za své přátele“ (Jan 15, 13). Ano, Ježíš miloval svoje „až do krajnosti“ (Jan 13, 1). Tímto výrazem evangelista uvádí gesto nesmírné pokory, které Ježíš vykonal: Dříve než za nás umřel na kříži, uvázal si kolem pasu lněnou zástěru a umyl učedníkům nohy. Stejným způsobem nás Ježíš stále miluje ve svátosti eucharistie: až do krajnosti, až k darování svého těla a své krve. Jaký úžas musel zachvátit srdce apoštolů tváří v tvář gestům a slovům Pána během Poslední večeře! Jaký údiv musí vzbudit v našem srdci eucharistické tajemství! 

(…)

PRVNÍ DÍL
EUCHARISTIE – TAJEMSTVÍ, VE KTERÉ SE VĚŘÍ
„To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal“ (Jan 6, 29).
Eucharistická víra církve.
6. „Tajemství víry!“ – Tímto zvoláním hned po slovech proměnění, ohlásí kněz slavené tajemství a vyjadřuje svůj úžas tváří v tvář přepodstatnění (proměně podstaty) chleba a vína v Tělo a Krev Krista. Je to skutečnost, jež přesahuje všechno lidské chápání.

(…)

Čím je v Božím lidu živější eucharistická víra, tím hlubší je účast na životě církve skrze přesvědčivou podporu poslání, jež dal Kristus svým učedníkům. Dokazují to dějiny církve. Každá velká reforma je nějak spojena s novým objevem víry v eucharistickou přítomnost Pána uprostřed svého lidu.

(…)

  1. V evangeliu slyšíme Ježíšova slova, když po nasycení zástupu rozmnožením chlebů a ryb, říká svým posluchačům, kteří šli s ním do synagogy v Kafarnaum: „Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec, neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu“ (Jan 6, 32- 33). A jde tak daleko, že sebe, své tělo i svou krev ztotožňuje s tímto chlebem. „Já jsem ten živý chléb který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa“ (Jan 6, 51). Tímto způsobem se Ježíš zjevuje jako chléb života, který věčný Otec dává lidem.

(…)

  1.  

V chlebě a vínu, pod jehož způsobami se nám Kristus dává při velikonoční hostině (srov. Lk 22, 14-20; Kor 1, 23-26), k nám přichází celý božský život a sdílí se nám svátostnou formou. Bůh je dokonalé společenství lásky mezi Otcem, Synem a Duchem svatým.“

 

Druhá katecheze bude 28.4.:

Benedikt XVI.: Sacramentum caritatis

(…) 9.Tento poslední cíl jeho (Ježíšova) poslání byl velmi zřetelný již na počátku jeho veřejného života. Když totiž Jan Křtitel viděl Ježíše, jak k němu přichází, zvolal: „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa“ (Jan 1, 29). Je příznačné, že se právě tato slova vracejí, kdykoli slavíme mši svatou, a to právě v okamžiku, kdy kněz vybízí k přijímání: „Hle Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově“. Ježíš je pravý velikonoční Beránek, který dobrovolně obětoval sám sebe za nás a tak uskutečnil novou a věčnou smlouvu. Eucharistie má v sobě radikální novost, která je nám nabízena v každé mešní oběti.

(…)

  1. Když Ježíš ustanovuje svátost eucharistie, anticipuje (předjímá) a implikuje (naznačuje) tak oběť na kříži i vítězství vzkříšení. Zároveň se zjevuje jako pravý obětní Beránek, který byl od počátku světa předvídán Otcovým plánem, jak to zdůraznil první Petrův list (srov. 1 Petr 1, 18-20). Tím, že Ježíš staví svůj dar do této souvislosti, jasně ukazuje spásonosný smysl své smrti a svého zmrtvýchvstání, toho tajemství, které se tím stává skutečností, obnovující dějiny i celý vesmír. Ustanovení eucharistie skutečně ukazuje, jak se tato sama o sobě násilná a nesmyslná smrt stala v Ježíšovi nejvznešenějším aktem lásky a definitivním osvobozením lidstva od zla.

(…)

  1. (Silou Ducha se proto děje, že sám Kristus je přítomný a činný ve své církvi, a to z jejího živoucího jádra, kterým je Eucharistie.) Na tomto pozadí se chápe rozhodující úloha Ducha Svatého ve slavení eucharistie, zvláště s ohledem na přepodstatnění. Je to zřejmé u církevních Otců. Sv. Cyril Jeruzalémský připomíná ve svých katechezích, že „vzýváme milosrdného Boha, aby seslal svého Ducha na obětní dary, ležící před námi, aby proměnil chléb v tělo Kristovo a víno v krev Kristovu. Čeho se Duch Svatý dotkne, to je posvěceno a zcela proměněno“. Také sv. Jan Zlatoústý poukazuje na to, že kněz vzývá Duch Svatého, když slaví oběť: „jako Eliáš, Boží služebník, svolává Ducha Svatého, aby byly zapáleny duše všech, když milost sestoupí na oběť.“ Velmi důležité je pro duchovní život věřících jasné poznání bohatství, obsaženého v anafoře. Vedle slov, jež pronesl Ježíš při Poslední večeři je v epiklesi prosba k Otci, aby seslal dar Ducha Svatého, aby se chléb a víno staly tělem a krví Ježíše Krista a aby „se obec stávala stále více Tělem Krista.“ Duch, na kterého celebrant svolává dary ležící na oltáři, je tentýž Duch, který spojuje věřící v „jedno tělo“ a činí z nich duchovní oběť, která se líbí Bohu.

(…)

  1. Církev žije z eucharistie. Protože je v ní přítomna spásonosná oběť Krista, je nutno především uznat, že se kauzální (příčinný) vliv eucharistie ukazuje na samotných počátcích církve. Eucharistie je Kristus, který se nám dává a neustále z nás vytváří své tělo.

(…)

  1. Jednota církevního společenství se konkrétně ukazuje v křesťanských společenstvích a obnovuje se v eucharistickém úkonu, který je sjednocuje a rozlišuje v místních církvích. (…)  Eucharistie totiž stanovuje pevné pouto mezi katolickou církví a pravoslavnými církvemi, které uchovaly ryzí a plnou povahu tajemství eucharistie. Zároveň se může zdůraznění církevního charakteru eucharistie stát přednostním prvkem dialogu také se společenstvími, která vzešla z reformace.“

 

Nedělní katecheze o mši svaté (během mší sv. opět do Božího Těla) budou inspirovány knihou kardinála Jeana-Marie Lustigera Tajemství Eucharistie.

Předmluvu k této knize napsal otec kardinál Duka, ještě jako biskup královéhradecký. Mimo jiné v ní vybízí své tehdejší diecézany, aby ji přijali jako závazné stanovisko svého biskupa ke slavení Eucharistie.

„Tuto neděli váháte, zda se máte sebrat a jít na mši. Nakonec se rozhodnete, že půjdete. Spíše byste měli říci, že to byl Bůh, kdo vás k tomu rozhodnutí přiměl. To Bůh každého vysvobozuje z jeho osamělosti a izolace a vytváří z nás Boží lid, který žije z víry a je sjednocován Kristem. Pokaždé, když jdu do kostela sloužit mši, mám na paměti slova Moudrosti (Př 9,5), jež se ozývají i v Ježíšově kázání v synagoze v Kafarnau (Jan 6): „Pojďte a jezte můj chléb; pijte víno, které jsem namíchal.“ Tato zosobněná Moudrost, která „prostřela stůl“ a která „křičí své pozvání nad městem“, tato Moudrost, učiněná tělem, je Slovo Boží, které nás zve na hostinu. Eucharistie slaví církev a křesťané jsou na ni zváni Kristem. Duch Svatý je shromažďuje, aby vytvořili jedno tělo a vzdali dík Bohu Otci.“ (…)

„Nedělní mše

To je první námět k zamyšlení, které vám nabízím, abych vám pomohl lépe prožívat mši a naléhavě vás žádám, abyste se nad touto věci skutečně zamysleli. Mám totiž obavu, aby dnes mnozí nebyli deformováni ve svém náboženském chování zvykem „samoobsluhy“ při nákupu zboží v nějaké „sámošce“ nebo supermarketu. Hned objasním, kam tím mířím: velkoplošné prodejny lákají nejdelší otevírací dobou, nabízejí ty nejžádanější výrobky a přizpůsobují se chutím co nejširšího okruhu zákazníků. A to všechno proto, aby uspokojily, získaly si a udržely svoji „klientelu“. Proto si možná někteří zvykli na to, že jim bude i v kostelích kdykoli k dispozici široký sortiment produktů náboženské spotřeby, přizpůsobený poptávce každého jednotlivce, jak to vyhovuje nejrozmanitějším přáním „praktikujících“ věřících. Ale, moji milí, toto přirovnání je chybné! „Praktikující“ věřící totiž nejsou totéž co „klientela“, a ani mše není „služba“ klientům, kterou je možno přizpůsobovat „požadavkům trhu“. Na mši nechodíme proto, abychom uspokojili své náboženské cítění, ani proto že na ni máme právě v ten a ten den a v tu a tu hodinu chuť nebo potřebu jít. Nedělní mše (neděle podle dávného liturgického zvyku začíná od sobotního večera) se účastníme proto, že nás k ní Pán Ježíš svolává, že nás shromažďuje Duch Svatý a že Bůh, který je náš Otec, nás dal za učedníky svému Synu.  Jistě, jsem si dobře vědom toho, že má slova jsou v příkrém rozporu s tvrzením těch, kteří prohlašují: „Dnes jdu na mši do toho a toho kostela, protože se mi tam líbí“. Nebo: „Že se mi nechce na mši? Za to mohou kněží a církev!“ Taková vyjádření jenom dokládají, jaký pokrok ve víře zbývá ještě učinit těmto učedníkům Kristovým, aby se stali katolíky v plnosti. Bůh nás totiž takto neděli co neděli zve do kostela proto, aby svůj lid učinil viditelným a vytvořil ho skrze svátost eucharistie. Dostává se nám tam milosti, která je vyhrazená dětem Božím.“

Z úvodu nazvaného Jít na mši.

Celou knihu lze objednat zdehttps://eshop.cirkev.cz/knihy/tajemstvi-eucharistie_291 

—–

Požehnaný svátek Božího milosrdenství. Vzpomínka na rok 2000: https://www.youtube.com/watch?v=SCp_qpOXRrE/ 

In XP

P. Martin

Oznámení ze 17.4.2022 (Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu, vítězi nad smrtí,

 

v příloze naleznete oznámení na tento týden, velikonoční oktáv.

 

Liturgické slavení:

Od tohoto týdne se vracíme ke slavení večerních mší sv. u sv. Floriána a u P. Marie, a to v úterý a sobotu u sv. Floriána a ve čtvrtek u P. Marie

V pátek 22.4. před večerní mší sv. v Kročehlavech se od 17.30 pomodlíme velikonoční cestu světla.

V pátek 22.4. se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi a bude následovat mazání olejem.

V sobotu 23.4. bude mimořádně mše sv. s nedělní platností v 18 hod slavena u P. Marie.  

Důvodem přesunu jsou řeckokatolické Velikonoce, kterých se také můžeme zúčastnit.

Jsou přesně týden po našich Velikonocích a program bude následující:

Sv. Florián:

Velký pátek 22.4. 18 hod 

Bílá sobota 23.4. 18 hod

Vzkříšení 24.4. 11.15 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie; hned po naší farní nedělní mši svaté ze svátku Božího milosrdenství

Sv. Florián:

Velikonoční pondělí 25.4. 11 hod

Velikonoční úterý 26.4. 11 hod

 

Adorace budou v tomto týdnu ve čtvrtek a v pátek dopoledne v kapli na faře mezi 10-12 hod a ve čtvrtek po večerní mši sv. u P. Marie.

 

V příloze mailu naleznete pozvánku na arcidiecézní presynodální setkání (sobota 23.4.). Zváni jsou všichni. Po mši sv. v Katedrále jsou pak koordinátoři skupinek zváni na užší setkání s pastorační a kněžskou radou arcidiecéze.

 

V příloze mailu naleznete pozvánku na farní pouť na Svatou Horu (sobota 7.5.), což je zároveň pouť za duchovní povolání. Přihlásit se je možné do neděle 24.4. Cena za společnou dopravu autobusem tam i zpět je 200 Kč (děti do 12 let za 100 Kč).  

 

Požehnané Velikonoce a radost ze vzkříšení: https://www.youtube.com/watch?v=BSLLhsa_XXo/

P. Martin

Vzkříšení

Oznámení z 10.4.2022 (Květná neděle)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

 

kromě obvyklých oznámení na příští týden naleznete v příloze mailu i velikonoční Naději (Velikonoce 2022 .pdf), dále kompletní rozpis slavení na Svatý týden a Velikonoce (Velikonoce 2022 .docx), pak složení pastorační rady farnosti (členové PR) a na plakátku Pouť za duchovní povolání je program naší farní pouti na sv. Horu. A ještě duchovní hudba z Květné neděle:

https://www.youtube.com/watch?v=grpRYQB-hVE/ 

 

Připomenu slavení na Květnou neděli:

mše sv. budou slaveny následovně: v 10.00 hod žehnání ratolestí v kapli sv. Floriána, průvod a mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V 10.30 hod mše sv. s žehnáním ratolestí v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích. V 18.00 hod mše sv. s žehnáním ratolestí u sv. Floriána. (Mše sv. v 8.30 v Kročehlavech a ve Vrapicích slaveny nebudou.)

Pokud budete mít vlastní ratolesti („kočičky“), tak to bude výhoda, protože jich letos máme nedostatek.

 

Na úterý Svatého týdne (12.4.) připadá i připomínka sv. Josefa Moscatiho, lékaře: http://catholica.cz/?id=1173 . Při této příležitosti ještě zmíním, že se pomalu připravuje stálá duchovní služba v naší oblastní kladenské nemocnici. Celý proces jednání svěřme i sv. lékaři Josefovi.

 

A ještě poděkování z Moravy za zapůjčení výstavy o Eucharistických zázracích Karla Acutise:

„Chvála Kristu. Ještě jednou moc děkujeme za zapůjčení krásně zpracované výstavy o Eucharistických zázracích Vám i všem, kteří se na ní podíleli. V našem okolí jsme ji mohli obdivovat od podzimu do jara postupně ve čtyřech kostelích – v děkanském chrámu sv. Jakuba Většího v Boskovicích, v kostele sv. Marka v Knínicích, v kostele sv. Prokopa v Letovicích a v kostele sv. Filipa a Jakuba v Cetkovicích. Všude a všem se moc líbila.

Za vděčné farníky z Moravy zdraví a děkuje rodina Hartlova a Hauptova“

 

Požehnaný Svatý týden a velikonoční Triduum!

 

In XP 

P. Martin

Dominica in Palmis

Oznámení z 3.4.2022 (5. neděle postní)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

 

v příloze naleznete oznámení na příští týden.

Celodenní farní pouť na Sv. Horu je plánována na sobotu 7. května.  Od neděle 3. dubna je možné se zapisovat na seznamy, které budou k dispozici v sakristii/v kostele. Cena za dopravu na Sv. Horu a zpět činí 200 Kč na osobu (100 Kč na dítě do 12 let). 

 

Připravujeme oživení činnosti farní charity. Po Velikonocích se sejdou dobrovolníci, kteří by rádi pomáhali. Za přispění Arcidiecézní charity Praha budeme hledat nového ředitele/ředitelku pro naši farní dobrovolnickou charitu. Prosím o modlitbu na tento úmysl.

 

Za mír na Ukrajině a ve světě se kromě každodenního růžence ve 20.00 hod můžeme přimlouvat i na úterních adoracích.

 

Emotivní zpěv k umučení Páně, tentokrát z Korsiky: https://www.youtube.com/watch?v=_wm2fDsNdW4/

 

Požehnané dny svatopostní!

P. Martin 

Oznámení z 27.3.2022 (4. neděle postní)

Vážení a milí farníci,

 

sestry a bratři v Kristu,

 

v příloze naleznete oznámení na následující týden.

 

neděli 27.3. proběhnou volby do pastorační rady farnosti. Volební lístky budou distribuovány před každou mší sv. (včetně soboty večer), po mši sv. proběhne samotná volba. Volit mohou všichni farníci starší 15 let. Volit je možné maximálně tři ze šesti kandidátů, a to zatržením volebního lístku u příslušného jména kandidáta.

Celodenní farní pouť na Sv. Horu je předběžně plánována na sobotu 7. května.  Od neděle 3. dubna bude možné se zapisovat na seznamy, které budou k dispozici v sakristii. 

 

Ještě jednou zopakuji pozvání na benefiční koncert duchovní hudby na podporu Ukrajiny (pořádá Gemini musicales, římsko a řeckokatolické farnosti Kladno 1) – v neděli 27.3. v 16 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie (viz příloha – benefice pro Ukrajinu). Hudební ochutnávka: https://www.youtube.com/watch?v=4qtEkOl6Plo/

 

Posílám kontakt na pana Švába, který měl včera svědectví o Jezulátku po mši sv. v Kročehlavech, pokud byste s ním chtěli dál komunikovat o jeho zážitcích: svabjosef@gmail.com

Svíčky a sošky Jezulátka můžete objednávat zde: https://www.fler.cz/shop/art-infant-jesus nebo zde: https://eshop.pragjesu.cz/cz/  a knížka (ve slovenštině)  je tato:

 https://www.zachej.sk/produkt/36455/prazske-jezuliatko . Nějaké se ještě objeví v našich kostelích (včera se vše vyprodalo).

 

Požehnané postní dny!

In XP

P. Martin