Oznámení z 7.5.2023 (5. neděle velikonoční)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

v příloze mailu naleznete oznámení na další velikonoční týden.

Upozorňuji, že ve čtvrtek a pátek příštího týdne nebudou dopolední adorace (zůstává pouze adorace po čtvrteční večerní mši sv. u P. Marie).

Ještě jedna zajímavost: v pondělí 8.5. si připomínáme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. V Itálii je to den připomínky Panny Marie Pompejskéhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Panny_Marie_R%C5%AF%C5%BEencov%C3%A9_(Pompei)

Okénko charity:

„Objevování charity (ve smyslu milosrdné lásky, „caritas“) není důležité jen pro ty z nás, kdo působíme v charitativních organizacích: je naprosto zásadní pro každého, kdo se chce stát lepším člověkem. Činorodá láska nás proměňuje jako jednotlivce. (…)

Kdykoli se věnujeme charitě, lépe poznáváme sami sebe. Leckdy přitom zjistíme, že skutek milosrdenství potřebuje nejen ten chudák venku, ale my sami. Možná odhalíme palčivý hlad či poušť ve svém nitru – místa hladovějící po lásce či temné kouty, kam se ani neodvažujeme vstoupit.“ 

Z knihy Štědrost a dobročinnost Magnuse Macfarlane-Barrowa, zakladatele Mary’s Meals.

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků charity se uskuteční ve čtvrtek 18.5. od 16.30 na faře-arciděkanství. 

Příprava na Letnice:

Dary Ducha Svatého 

Dar rady

Skrze dar rady Bůh svým Duchem osvěcuje naše srdce a dává nám pochopit, co máme říci, jak se máme zachovat a jakou cestu zvolit. V důvěrném vztahu k Bohu postupně odkládáme svou osobní logiku, která je často diktována naší uzavřeností, předsudky a ambicemi, a učíme se ptát Pána: „Jaká je tvoje vůle?“ Dar rady uschopňuje naše svědomí k tomu, aby činilo konkrétní rozhodnutí podle Ježíšovy evangelní logiky.

Dar síly

Darem síly Duch Svatý osvobozuje půdu našeho srdce od otupělosti, od nejistot a od všech obav, které je mohou zatěžovat, aby se v něm mohlo uskutečňovat Pánovo slovo. Existují i těžké chvíle a extrémní situace, kdy se dar síly projevuje výjimečným způsobem. Nemysleme si však, že je nezbytný pouze ve zvláštních situacích, Tento dar má být základní tóninou našeho každodenního života. Po všechny dny svého života potřebujeme sílu, abychom dovedli prožívat svou víru.

Dar umění

Dar umění nás vede k tomu, že skrze stvoření poznáváme velikost a lásku Boží a jeho hluboký vztah ke každému tvoru. Naše oči se otevírají pro kontemplaci Boha v kráse přírody, takže objevujeme, jak všechno mluví o něm a o jeho lásce. Dar umění nás uvádí do hlubokého souladu se Stvořitelem a dává nám podíl na čistotě jeho pohledu a úsudku. Chrání nás též před pokušením považovat se za pány stvoření i před pokušením zastavit se pouze u tvorů, jako by oni mohli poskytnout odpověď na všechna naše očekávání.

Program farnosti:

so 13.5. malá farní pouť do Žlábku 16 h 

ne 14.5. po mši sv. v 10 h u NPM prezentace Mary’s Meals https://www.marysmeals.cz/?pl=CZ/

19.-26. 5. pouť do Fatimy

Svatodušní oslavy kladenské farnosti:

19.-27.5. svatodušní novéna

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

so 27.5. od cca 22 h (po liturgické vigílii) celonoční svatodušní adorace-vigílie do ne 28.5., ukončení kolem 9.30

ne 28.5. Letnice

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

Požehnané dny!

P. Martin 

Advertisement