Oznámení z 19.3.2023 (4. neděle postní – Ježíš uzdravuje slepého od narození)

Vážení a milí farníci,
sestry a bratři v Kristu,

níže naleznete oznámení na příští týden. 

Upozornění na změny ve slavení příští týden: mj. v pátek 24.3. nebude mše sv. a křížová cesta ve Vrapicích. 

Příští týden ve čtvrtek a pátek nebudou dopolední adorace.

——

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 23.3. od 16.30 h na faře-arciděkanství. V příloze mailu naleznete zápis ze schůze FCh z 9.3.

——

V příloze je pozvánka na pouť za duchovní povolání na Sv. Horu (so 29.4.). Podobně jako minulý rok by se i naše farnost letos přidala k programu této pouti. Přihlašovat se můžete v sakristii (zanechte prosím svoje jméno + kontakt).

——

—— 

Malá farní postní duchovní cvičení, další pokračování:

Třetí týden

1. Kristus ruských myslitelů 

(Jak se jedná o duchovní obnovu s P. Špidlíkem, tak tu musí být trocha křesťanského Východu. Ale nebojte se toho, stojí to za to a je to pravověrné.😇)

Lidská svoboda je kristologická (=založena na Kristu)

Základní východisko a pravda víry: Kristus je Bohočlověk (=pravý Bůh a pravý člověk). Tato pravda víry musí být ohniskem celého našeho duchovního života. (Jak tuto skutečnost prožívám já?)

Položme si několik otázek:

a) Lidská svoboda je neomezená? Kristus káže lidským synům a dcerám plnou svobodu Božích dětí. To se nám, lidem, líbí. Jenže: tím, že užíváme (špatně) neomezené svobody, tak ničíme sami sebe i svět kolem nás. 

b) Svoboda převyšuje rozum? Absolutně svobodný člověk (který chápe svobodu bez Boha) je nerad spoutáván jakoukoliv logikou (ani lidskou, ani Boží).

c) Svoboda je nadlidská? Ten, kdo chce být absolutně svobodný (tj. bez jakýchkoli hranic!), má ve svém jednání cosi démonického. Někteří lidé jsou pak jako „posedlí“ sexualitou, bláznivými úvahami, zhýralostí… Taková „posedlost svobodou“(=dělám si, co chci; hlavně, ať mě druzí, svět, Bůh neomezují!) nakonec vede k strašnému otroctví. 

d) Svoboda je kristologická (=založena na Kristu). Cílem takové svobody je být ztotožněn s Kristem. Takovéto silné zaujetí Kristem je božské, neničí lidskou svobodu. Aby byl člověk svobodný, musí být božský (=podobat se stále více Bohu), a proto pouze Kristus, Bůh, který se stal člověkem, činí člověka svobodným. 

e) Svoboda je eschatologická (=zaměřena na konec našeho života). Plnou svobodu budeme mít až v nebeském království. Zatím jen trpíme, když chceme být svobodní. Avšak trpíme-li s Kristem, pak i to nás osvobozuje. (Jak užívám a prožívám dar svobody já? Umím rozlišit svobodnou vůli od svévole?)

Kristus žijící v církvi 

Principem jednoty církve je živá osoba Ježíše Krista. Tím, že nalezneme spojení s ním, vytvoří se i spojení s ostatními: jiná cesta neexistuje. 

Kde najdeme živého Krista? V Božím lidu, v církvi. Je třeba probudit smysl pro církev a smysl pro Krista, přítomného ve věřících. Do pekla jde každý sám na svůj účet; do ráje lze vstoupit jen se všemi ostatními. (Jak chápu církev? Jako tajemné tělo Kristovo svolané Duchem Svatým? A nebo jako „spolek zahrádkářů“?)

2. Kristus – Antikrist 

Starozákonní proroci bojují proti pohanské modloslužbě. 

Jan Křtitel a Ježíš bojují proti idolatrii (klanění se) Zákonu, jak ho (špatně) vykládali ti z farizejů, kteří nakonec poslali Ježíše na smrt. Starý Zákon je samozřejmě od Boha, ale v podání farizejů odloučený od Boha, a tak farizeům posloužil k odsouzení na smrt Bohočlověka Ježíše. 

I dnes prostřednictvím různých falešných ideálů (idolů;  takovým falešným ideálem je třeba komunismus, hnutí New Age, a vůbec všechny bludy a fanatismy) Antikrist ovládá svět a tváří se jako anděl světla. (Např. komunismus se tváří jako že chce uskutečnit ráj na zemi, ale to je falešná představa.)

Humanistický Antikrist

Pokušení: pravým Božím Synem budu já, uskutečním, co se nepodařilo Kristu. (Všechny sjednotím, usmířím, naplním jejich touhy, ale bez Krista – pouze lidsky, humanisticky.)

Další pokušení: dávat přednost darům před dárcem, tedy Kristem. 

3. Následování Krista 

Kristus se nenapodobuje jako nějaký vnější vzor (hrdina), ale proto, že věřící je s Kristem úzce spojen.

Následovat Krista pro Origéna znamená: zachovávat Kristovy ctnosti: inteligence, moudrost, pravda, spravedlnost… A také napodobovat Krista v jeho pokoře, námahách, utrpení. 

Kristus – ideál mladých 

Vyvrcholením všech příslibů je Kristus, v němž jsou shrnuty všechny ideály a všechny sny lidstva (tj. i mladých; vzpomeňme na bl. Carla Acutise, např.)

Ctnosti Kristovy 

Začíná se od Božích přikázání: je to Bůh, který k nám skrze ně mluví. Nebudeme se na ně dívat jako na povinnosti, ale jako na rozhovor s Kristem. „Kdo nezachovává Ježíšova slova, nemůže pochopit jejich hluboký smysl.“

Přikázání jako nejnižší hranice, pod kterou není dovoleno sestoupit.

Ježíš je ctnost sama, my můžeme mít jen podíl na ctnosti. On je Spravedlnost, Moudrost, Pravda. My ctnosti uskutečňujeme v našem životě a jsou měřítkem našeho zbožštění (=nakolik patříme Bohu).

4. Kristus v Písmu svatém 

Důležité setkání s Kristem: tehdy, když čteme Písmo. (Origénes prodal ostatní knihy a věnoval třetinu noci četbě Písma. )

Čtenář Písma má být duchovní, protože autentický vykladač svatých textů je Duch Svatý. 

Na počátku není nutné chápat vše, co se čte. Písma obsahují Boží tajemství, jež Bůh zjevuje postupně a podle stupně dosažené čistoty srdce. 

Pravý smysl Písma je duchovní. Bible je psaná pod vlivem Ducha Svatého (stejně jako se Ježíš, vtělené Slovo Boží, narodil z Ducha Svatého a Marie Panny).

Svatý a neomylný zůstává duchovní smysl Písma, který Bůh otevírá těm, kdo ho hledají. To mohou zkoušet ti, kdo se denně modlí žalmy. 

(Čtu denně Písmo? Prosím nejprve Ducha Svatého, aby mne osvítil a vedl? Nacházím v Písmu odpovědi na své životní otázky? Hledám je tam vůbec?)

Duchovní smysly Písma 

Nesprávný výklad některých křesťanů: čtou sice Písmo, ale nedělají z četby žádný konkrétní závěr pro vlastní život. Písmo se tak stane knihou povídek, ale ne živým setkáním s Kristem. 

Proniknout do smyslu Písma vyžaduje námahu. 

První stupeň četby: Písmo je životní pravidlo. 

Druhý stupeň: vidět Krista v obrazech ( =alegorická četba) i Starého zákona.

Důležité je číst celé Písmo skrze Krista.

——

——

Úklidy v našich kostelích:

  • St 29.3. mezi 17-19 hodinou proběhne předvelikonoční úklid výše položených míst v kostele N.P.M. pomocí prachovek na tyčích a vysavačem. Prosíme o pomoc 5 mužů. Kontakt: Michal Přibyl, mi.pribyleznam.cz, tel: 606 655 053
  • Úklid kostela sv. Mikuláše v Hnidousích bude probíhat od 27. 3. do 1. 4. Každý se v tomto období může zapojit podle svých časových možností. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se přihlásili paní Laďce Urbanové e-mailem: urbanova.ladislava@seznam.cz Úklidové prostředky si přineste s sebou.
  • so 1.4. od 9 h Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech kontakt: pí Prentisová 776 268 202
  • po 3.4. od 17 h sv. Florián kontakt: pí Caithamlová 776 744 227
  • út 4.4. 17-19 h NPM kontakt: pí Popovičová 720 076 648
  • Velký pátek 7.4. od 9 hod sv. Mikuláš Vrapice kontakt: pan Miškovský 737 316 500

Můžete si tedy vybrat, který den a který kostel pomůžete uklidit. Můžete se také předem domluvit s odpovědnými farníky (mail/telefon jsou uvedeny výše). Děkuji všem, kteří pomáhají už teď!

——

A nejen naše kostely potřebují uklidit, ale i naše duše 😇 – předvelikonoční zpovídání:

Pá 31.3. 17-19 Kročehlavy

Ne 2.4. 14.30-16.30 fara-arciděkanství

Po 3.4. 17-19 Kročehlavy

Út 4.4. 17-19 fara-arciděkanství

St 5.4. 17-19 Kročehlavy

Zelený čtvrtek 6.4. NEZPOVÍDÁ SE

Velký pátek 7.4. 14-16 kostel NPM

Bílá sobota 8.4. NEZPOVÍDÁ SE

Neděle Vzkříšení 9.4. – jako obvykle před bohoslužbami 

Pondělí velikonoční 10.4. – jako obvykle před bohoslužbami

——

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.

——

Z níže uvedeného programu naší farnosti bych rád upozornil na postní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 25.3. Povede ji bývalý generální vikář, otec Michael Slavík. A  trojí biskupskou návštěvu: na neděli Božího milosrdenství slíbil návštěvu o. biskup V. Malý a biřmovat (a oslavit výročí posvěcení kostela NPM) 11.6. přijede o. biskup K. Herbst. V srpnu (20.8.) by měl dorazit mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. V kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Kročehlavech přivítáme na poutní slavnosti v pátek 16.6. otce opata Prokopa Siostrzonka.  

Program farnosti:

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

st 22.3. po večerní mši sv. se pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara (plakátek v příloze) slavnost Zvěstování Páně 

so 25.3. po večerní mši sv. na faře se pomodlíme zasvěcení Dítěti Ježíši a bude následovat pomazání olejem 

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků do velikonoční Naděje

od 27. 3. do 1. 4. úklid kostela sv. Mikuláše Švermov

st 29.3. úklid kostelaNPM 17-19 h (1. část)

so 1.4. úklid kostela v Kročehlavech od 9 hod

2.4. Květná neděle

!!NEKONÁ SE 2.4. Květná neděle koncert 16 h NPM Gemini musicales A. Vivaldi: Stabat Mater 

po 3.4. úklid kaple sv. Floriána od 17 h

út 4.4. úklid kostelaNPM 17-19 h (2. část)

st 5.4. koncert 19 h NPM Chorus Carolinus a další: G.B. Pergolesi: Stabat Mater

pá 7.4. úklid kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích od 9 h 

6.-9.4. Velikonoce 

so 15.4. Národní pochod pro život Praha (viz příloha)

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10h NPM (dopolední mše sv. pouze u P. Marie; večerní u sv. Floriána zůstává beze změny)

so 22.4. mše sv. k oslavám 1050. výročí založení pražského biskupství, 10 h Katedrála Praha (viz příloha)

so 29.4. pouť za duchovní povolání na Sv. Horu, zároveň i farní pouť, přidáme se k programu, který je v příloze Pouť za duchovní povolání; prosím zapisujte se v sakristii (jméno+kontakt) 

so 13.5. malá farní pouť do Žlábku 16 h 

19.-26. 5. pouť do Fatimy

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

——

ekonomickým záležitostem několik poznámek (na pokračování. 3. část):

Dnes začneme poděkováním:

Všem dárcům bychom my, ekonomická rada farnosti, chtěli poděkovat. Zvlášť si vážíme toho, že máme dárce, kteří žijí skromně, a pak přispějí kostelu významnou částku. Pán Bůh vám zaplať.
Ještě se sluší dodat, že ve farnosti také probíhají opravy liturgického vybavení a uměleckých předmětů. Mohli jste si například všimnout některých renovovaných soch. V tomto případě je situace taková, že se našel dárce, který celou obnovu vzal na sebe a kompletně ji zaplatil. Tak některým z nás leží osud našich kostelů na srdci. Pán Bůh vám to oplať.

Duchovní záležitosti jistě nelze vyčíslit, ani zaplatit, ale každý bychom se měli zamyslet nad tím, jakou „cenu“ pro nás má církev, jakou „cenu“ pro nás má křesťanství, jakou „cenu“ pro nás má Bůh. A porovnat to s tím, kolik prostředků jsme ochotni běžně vynakládat na své záliby, sporty, kroužky a nebo třeba dovolené.
Pokud budeme přispívat své farnosti stejně jako dosud, je úplně jisté, že to, co nutně potřebuje opravit, tak z vlastních prostředků neopravíme. A znovu se vraťme k letopočtům 2030 a 2042, o kterých byla řeč minule. Uvědomme si, že v současné době bychom rozhodně nebyli s to uživit své kněze. Pokud nám tedy tedy církev, naše náboženství a nakonec Bůh sám za to stojí a budeme chtít mít na Kladně bohoslužby i v budoucnu, budeme muset přispívat více. Dříve se k tomu používal jednoduchý systém zvaný desátky. To slovo se podařilo odpůrcům církve v minulých sto letech natolik znetvořit, že ho ani nechceme vyslovit. Přitom na tom není vůbec nic špatného, když deset procent svých čistých příjmů dám k dispozici své církvi, aby mohla svobodně plnit své poslání. Tento systém nadále využívají naši odloučení bratři (o sektách ani nemluvě). I na skutečnou charitativní činnost, ke které jsme Pánem povoláni, je potřeba také peněz.
Zcela konkrétně bychom tedy chtěli povzbudit všechny z vás, kteří můžete a jste ochotni přispívat té nebo oné organizaci, o níž vlastně nic moc nevíme, abyste zvážili, zda není lepší přispět vlastní farnosti. Daňové potvrzení daru není problém, jak jsme zmiňovali minule.
Ještě k vašemu zamyšlení: pokud pracujete ve firmách na pozicích, ze kterých můžete ovlivnit, komu vaše firma dává dary, tak prosíme o pomoc, o „přímluvu“.. Pro firmy kromě daňového potvrzení připravíme i písemnou darovací smlouvu, tj. podklady pro účetnictví.
A úplně naposled: Můžete své farnosti pomoci i svou prací. Jste fundraiser? Vyznáte se v dotacích? Řekněte nám, co umíte. Jako ekonomická rada děláme pro církev zadarmo a ve svém volném čase. Budeme rádi za pomoc.

A ještě jednou velké díky za veškerou pomoc všem, kteří jste už farnosti pomohli a dál pomáháte! 

(Zpracováno ve spolupráci s ekonomickou radou farnosti)

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkujivšem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

Sbírky vyhlášené arcibiskupstvím/Sv. stolcem (kompletně se odvádějí na arcibiskupství):

    7.4. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi (viz příloha)

  23.4. Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) (viz příloha)

FARNOST2801706002/2010
Opravy arciděkanství2001730194/2010
Opravy Vrapice sv. Mikuláš2101826652/2010
Opravy Švermov sv. Mikuláš2401706003/2010
Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně2501952754/2010
FARNÍ CHARITA2001263573/2010

—–

In XP P. Martin

Advertisement