Oznámení z 5.3.2023 (2. neděle postní – Ježíš je proměněn na hoře Tábor)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP, 

níže naleznete oznámení na příští týden.

Tentokrát jsou oznámení delší. Jsou v nich i duchovní podněty pro postní dobu. A na konci ještě několik důležitých bodů ohledně ekonomických záležitostí.

——

——

Dovolím si následujících pět neděl zasílat body podle duchovních cvičení s kardinálem Špidlíkem, SI. Otec Špidlík byl jezuita, takže je to stručné, v bodech. A zabýval se východní křesťanskou spiritualitou (od pouštních otců starověké církve po moderní autory pravoslaví), tak se některé termíny a inspirace opírají o tyto zdroje.

Může to být taková malá duchovní obnova farnosti.

První týden:
1. Člověk je velká věc, je stvořen k obrazu a podobě Boží (uvědomit si, že i já; děkovat za to Pánu). Je třeba ale zůstávat v pokoře. Neupadat do pýchy, pýcha = přičítám všechno sobě; neupadat do marnivosti, marnivost = považuji za velké věci ty, které v Božích očích a z hlediska věčnosti nemají cenu (světské úspěchy, tělesná krása); umět uznat vlastní hřích. Cvičit se v prostých věcech: nesoudit bližního, nekárat ho, nesnažit se ho ovládat, neodporovat představeným, věnovat se práci.
(Zpytuji svědomí: jak jsem na tom já s pokorou? Který z bodů je pro mne těžký a proč?)
2. Rozhovor s Bohem
Modlitba je konkrétním výrazem víry, že Bůh je Otec. Modlitba je prosba k Bohu o vhodná dobra, modlitba je pozdvižení mysli k Bohu, modlitba je rozhovor duše s Bohem.
Naše modlitba se obrací k Otci skrze Krista v Duchu Svatém. Je to lidský výstup.
Čím intenzivnější je rozhovor s Bohem, tím roste a zduchovňuje se spojení mezi lidmi a jejich duchovní vztahy. (Jaká je moje modlitba? Měl bych ji nějak „upravit“? Něco přidat, ubrat nebo spíš zintenzivnit?)
3. Dialog se světem
Křesťané mají utíkat před světem (pozor: svět zde znamená souhrn pokušení; nemyslí se tím svět stvořený Bohem). Za stvořený svět děkujeme a „kontemplujeme“(=nazíráme) ho, krása stvořených věcí nás vede k chvále Pána.
Zvláštní druh kontemplace je zpytování svědomí (nahlížíme svůj život): nesoustředíme se jen na naše hříchy a chyby, ale i na to, jak Boží prozřetelnost pracovala v našem dni, týdnu, celém životě. Hříchy vyznáváme, za dobré věci děkujeme. (Jaký je můj vztah ke světu a stvořeným věcem? Jak často a jakým způsobem zpytuji svědomí? Umím děkovat za dobré věci od Pána?)

4. Bůh v srdci
Ti, kdo mají čisté srdce, vidí Boha. Srdce je spojovacím bodem mezi člověkem a Bohem.
Náš život má dosáhnout  stálosti prostřednictvím získaných návyků (dobrých návyků: v modlitbě, službě druhým…). Souhrn návyků vytváří stav srdce. Jsou-li tyto návyky dobré a týkají-li se duchovního života, vytváří stálost srdce (v dobrém) a jistotu života.
Dáváme tedy pozor na čistotu srdce a odstraňujeme to, co narušuje jeho klidný stav (odstraňujeme hřích, zejména pýchu, původ neklidu našeho srdce). Srdce je jako fontána: je-li čistá, zrcadlí se v ní nebe, jako se v čistém srdci zrcadlí božské myšlenky. (Jak pracuji na „očištění“ svého srdce?)
Čistá modlitba má tři stupně:
a) mravní čistota = vyhnout se hříchu
b) cvičit se v usebranosti, duchovní střízlivosti, vyhýbat se roztržitostem (prosit o to Ducha Svatého!)
c) alespoň občas se zřeknout všech myšlenek a kontemplovat (=nahlížet, nazírat, rozjímat) čisté Boží světlo bez tvaru.
Modlitba srdce předpokládá vnitřní naslouchání.

——

——

V neděli 12.3. od 17 h proběhne na faře v Hnidousích další společné čtení Božího slova. Budeme rozjímat nad 17. kapitolou druhé knihy Mojžíšovy (Ex 17, 1-16). Prosíme zájemce, aby potvrdili účast Janu Mourkovi e-mailem: mourek@natur.cuni.cz

——

Termín následující víkendovky je 17. – 19.3. 2023.

Sejdeme se v pátek na faře v Hnidousích v 18:30-19:00 a končit budeme po nedělní mši sv. (začátek mše 10:30).

S jídlem budeme začínat páteční večeří a končit nedělní snídaní. 

S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, hygienu, baterku… 

Cena: 350,-

Prosím o potvrzení účasti na tento mail, děkuji: anna harigelova <harigelovaanna@gmail.com>

——

Úklidy v našich kostelích:

  • St 29.3. mezi 17-19 hodinou proběhne předvelikonoční úklid výše položených míst v kostele N.P.M. pomocí prachovek na tyčích a vysavačem. Prosíme o pomoc 5 mužů. Kontakt: Michal Přibyl, mi.pribyleznam.cz, tel: 606 655 053
  • Úklid kostela sv. Mikuláše v Hnidousích bude probíhat od 27. 3. do 1. 4. Každý se v tomto období může zapojit podle svých časových možností. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se přihlásili paní Laďce Urbanové e-mailem: urbanova.ladislava@seznam.cz Úklidové prostředky si přineste s sebou.
  • so 1.4. od 9 h Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech kontakt: pí Prentisová 776 268 202
  • po 3.4. od 17 h sv. Florián kontakt: pí Caithamlová 776 744 227
  • út 4.4. 17-19 h NPM kontakt: pí Popovičová 720 076 648
  • Velký pátek 7.4. 9 hod sv. Mikuláš Vrapice kontakt: pan Miškovský 737 316 500

Můžete si tedy vybrat, který den a který kostel pomůžete poklidit. Můžete se také předem domluvit s odpovědnými farníky (mail/telefon jsou uvedeny výše). Děkuji všem, kteří pomáhají už teď!

——

Tammím – pozvánka na duchovní obnovu v arcibiskupském semináři v Praze (viz příloha).

——

Výzva pro mladé muže – mladí muži naší farnosti jsou zváni otci biskupy k naslouchání Božímu hlasu a rozlišování, zda nejsou povoláni ke kněžské službě. Rád se k této výzvě přidávám. Bližší informace k přihlášce do semináře atp. mohu podat osobně.

——

Postní almužna:

Motto: Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. (1. Jan 3,18) – v kostelích naleznete „postničky“ neboli postní kasičky, které si můžete vzít domů. Bližší informace v příloze mailu.

——

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 9.3. od 16.30 h na faře-arciděkanství. Zápis z minulého setkání je v příloze mailu. V zápise naleznete také důležité informace o otevírací době charity

——

Poprosím o zasílání článků a příspěvků do velikonoční Naděje. Uzávěrka bude 27.3.ve 12.00 h. Díky.

——

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.

——

Z níže uvedeného programu naší farnosti bych rád upozornil na postní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 25.3. Povede ji bývalý generální vikář, otec Michael Slavík. A  trojí biskupskou návštěvu: na neděli Božího milosrdenství slíbil návštěvu o. biskup V. Malý a biřmovat (a oslavit výročí posvěcení kostela NPM) 11.6. přijede o. biskup K. Herbst. V srpnu (20.8.) by měl dorazit mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. V kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Kročehlavech přivítáme na poutní slavnosti v pátek 16.6. otce opata Prokopa Siostrzonka.  

Program farnosti:

5.3. 2. neděle postní NPM 10 h přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

5.3. 2. neděle postní NPM 15 h křížová cesta rodin

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

12.3. 3. neděle postní NPM 15 h křížová cesta seniorů 

12.3. 3. neděle postní společné čtení Božího slova faraHnidousy17 h 

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

17.-19.3. víkendovka v Hnidousích

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara (plakátek v příloze)

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků do velikonoční Naděje

od 27. 3. do 1. 4. úklid kostela sv. Mikuláše Švermov

st 29.3. úklid kostelaNPM 17-19 h (1. část)

so 1.4. úklid kostela v Kročehlavech od 9 hod

2.4. Květná neděle

2.4. Květná neděle koncert 16 h NPM Gemini musicales A. Vivaldi: Stabat Mater 

po 3.4. úklid kaple sv. Floriána od 17 h

út 4.4. úklid kostelaNPM 17-19 h (2. část)

st 5.4. koncert 19 h NPM Chorus Carolinus a další: G.B. Pergolesi: Stabat Mater

pá 7.4. úklid kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích od 9 h 

6.-9.4. Velikonoce 

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10h NPM (dopolední mše sv. pouze u P. Marie; večerní u sv. Floriána zůstává beze změny)

so 13.5. pouť do Žlábku 16 h 

19.-26. 5. pouť do Fatimy

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

——

K ekonomickým záležitostem ještě několik poznámek (na pokračování):

V době postní uvažujeme o našem vztahu k penězům a majetku obecně. Dáváme almužnu atp. Tak snad tyto body nejsou úplně mimo kontext přípravy na Velikonoce. Zároveň je to určitý komentář k 5. církevnímu přikázání (=dle svých možností podporuji církev v jejích potřebách).

K hospodaření naší farnosti nejprve obecně:

Musíme hned na začátku uvést na pravou míru rozšířený názor, že dostáváme peníze z arcibiskupství nebo dokonce z Vatikánu. Nedostáváme. Jediné, co nám arcibiskupství dosud platí, jsou platy duchovních. Všechno ostatní si platíme sami a naopak my jsme povinni arcibiskupství a potažmo Vatikánu finančně přispívat.

Dalším rozšířeným názorem je, že dostáváme peníze z tzv. církevních restitucí. Opět, naše farnost nic takového nedostává. Neměli jsme žádný majetek, který by nám byl v restituci vydán nebo za který bychom obdrželi finanční náhradu. Pokud někdo finanční náhrady dostává, pak je to arcibiskupství, případně jiné farnosti. My nikoli.
Zde by bylo na místě říci, na co vlastně jako farnost potřebujeme peníze, když duchovní jsou placeni arcibiskupstvím. Předně na provoz všech našich kostelů, kde se minimálně svítí, někde i trochu topí. Potom na farní budovu, kde se svítí, a topí jako v každém jiném domě. Máme tady provoz farní kanceláře, který také nějaké náklady nese. To samé platí pro faru ve Švermově. A především je tady velice významná položka a tou je údržba a opravy našich nemovitostí. Kdo bydlíte v rodinném domě, víte, kolik stojí jeho běžná údržba. Naše nemovitosti jsou ovšem podstatně větší a jejich údržba je tím pádem také nákladnější než u rodinného domu.

(Zpracováno ve spolupráci s ekonomickou radou farnosti)

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkujivšem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

Sbírky vyhlášené arcibiskupstvím/Sv. stolcem (kompletně se odvádějí na arcibiskupství):

  12.3. Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)  

FARNOST2801706002/2010
Opravy arciděkanství2001730194/2010
Opravy Vrapice sv. Mikuláš2101826652/2010
Opravy Švermov sv. Mikuláš2401706003/2010
Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně2501952754/2010
FARNÍ CHARITA2001263573/2010

—–

Požehnaný půst!

V kříži je naše spása: https://www.youtube.com/watch?v=kHMNHWOguT4&list=RDWw-aOIQKMIc/

P. Martin

P. Martin

Advertisement