Oznámení z 12.3.2023 (3. neděle postní – Ježíš a samařská žena)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

v příloze mailu naleznete oznámení na příští týden. 

Dnes nebo zítra můžeme začít novénu k sv. Josefovi, jehož svátek letos připadá na 20.3. (přesouvá se z příští neděle na následující pondělí). Třeba tuto: https://www.falukov.cz/o-nas/zivot-farnosti/modlitby/novena-k-sv-josefovi/ nebo jakoukoliv jinou.😇

Na měsíc duben přišlo několik pozvánek z arcibiskupství. Naleznete je v přílohách. Jednou z nich je i pozvánka na pouť za duchovní povolání na Sv. Horu. Podobně jako minulý rok by se i naše farnost letos přidala k programu této pouti. Přihlašovat se můžete v sakristii (zanechte prosím svoje jméno + kontakt).

——

Ještě upozorním na přílohu charita – úřední hodiny. Jsou tam informace o nabízené pomoci a také informace o sbírce dětského oblečení a sbírce potravin. Prosím, zapojte se. Díky.  sv. Jan Zlatoústý řekl toto v jednom ze svých kázání: „Když chcete vzdávat čest Kristovu tělu, nepřehlížejte ho, když je nahé; nevzdávejte v hedvábných paramentech čest Kristu eucharistickému, zatímco před chrámem si nevšímáte jiného Krista, jenž je sužován chladem a temnotou“ (Hom. in Matthaeum,50,3: PG 58).

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 16.3. od 16.30 h na faře-arciděkanství

——

——

Jak jsem psal minule, tak bych vám rád předal několik duchovních impulzů na základě duchovních cvičení otce Špidlíka. Zde jsou tedy podněty na další týden:

Druhý týden:
1. Původ zla – odpovědnost člověka: zlo vzniká ve chvíli svobodného souhlasu. Origenes píše: „Nedávej vinu ďáblovi, ani tělu, ale přičti vinu sám sobě.“ Ale jsme svobodní lidé: kdo svobodně zvolil špatnou cestu, je svobodný vrátit se zpět.
Každý z nás vlastní ráj a tím je naše srdce, stvořené Bohem, a každý z nás zakouší hada, který tam proniká, aby nás svedl.
Pět stupňů, jak špatné myšlenky pronikají do srdce:
a) „ponoukání“, neboli první myšlenka. Není zde vina.  Nebudeme se jich (špatných myšlenek) moci zbavit do konce života (realita našeho života).
b) „rozhovor“ – kolik času a síly trávím pošetilými vnitřními rozhovory typu: kdo mě to rozhněval ? – představuji si, jak mu nabiju, jak ho urazím, pak mu odpustím, ale zase se s ním vnitřně hádám a zas mám myšlenky, co bych mu mohl provést… (pořád dokola, k ničemu to nevede; náběh na koloběh pomsty)
c) „boj“ – myšlenka (např. na pomstu) se po takovém dlouhém rozhovoru usídlí v srdci. Další příklad: smyslný člověk má představivost tak ušpiněnou nečistými obrazy (dnes často televize, internet), že se jich nedokáže zbavit. Je ale stále svobodný, ale zbavit se toho stojí námahu: musí bojovat.
d) „souhlas“ – kdo prohrál boj, rozhodne se vykonat, co mu vnuká špatná myšlenka. V tomto okamžiku se už páchá hřích v pravém a plném smyslu, i když se ještě nevykoná navenek. Hřích ale zůstává v nitru. Je to hřích v myšlenkách. („Vyznávám se všemohoucímu Bohu … že často hřeším myšlením (!), slovy i skutky …“)
e) „vášeň“ – kdo často podlehne špatným myšlenkám, oslabí svůj charakter. Vzniká stálá náklonnost (habitus) ke zlému. Vášeň v tomto smyslu zotročuje člověka. Člověk může upadnout do těžkého hříchu a v něm zůstávat..
(Jak bojuji já? V čem a proč rychle podlehnu? Chci se vůbec vzepřít hříchu? Nespoléhám v duchovním boji jen na sebe? Volám na pomoc Pána?)
Potřebujeme mít bdělé srdce.  Vzpomínka na Spasitele poslouží vždy proti všem zlům (opakování jména Ježíš, střelné modlitby: Pane smiluj se! Přetvoř naše srdce podle Srdce svého! Odstup satane!…)
Pečlivý odpor proti špatným myšlenkám se nazývá duchovní zdrženlivost a duchovno pozornost.
2.Tvrdost srdce
Pouštní otcové radí důkladně zpytovat svědomí i v této věci: pro který z mých hříchů trpí druzí i svět? (Nejen dědičný hřích, ale i osobní hříchy ničí harmonický řád stvoření.)
Duchovní necitelnost znamená ztrátu zájmu o Boží vůli a nadměrnou vnímavost pro vše, co odvádí od vzpomínky na Boha. Srdce je necitelné, tvrdé, „sklerotické“- zapomíná na Pána. Jan Zlatoústý: „Neříkej, že jsi slabý, řekni, že jsi hříšník.“ (Pozoruhodné zjištění z novější doby od Teofana Zatvornika: i mezi lidmi, kteří se často zpovídají není mnoho těch, kteří dokážou říci: „Jsem hříšník, Pane, smiluj se nade mnou.“) (Jak to mám já? Umím si přiznat svou hříšnost? Vyznat ve sv. smíření?)
Rozháranost v myšlení
Jsem hříšník, uznávám tedy i svoji odpovědnost, a tak je možno začít spolupracovat s Boží milostí na obnovení vnitřního pokoje. Je mysl zaplavena myšlenkami? Je třeba se je naučit rozlišovat. Myšlenky je třeba vyjevovat duchovnímu otci/matce (stará tradice pouštních otců a matek = dnes bychom řekli představení kláštera; toto se přeneslo do individuální zpovědi, příp. duchovního vedení i na Západě). V tomto případě nesmíme být mlčenliví. Jako pomůcka (k vyjevení špatných myšlenek) slouží výčet hlavních neřestí neboli hříchů: a) nestřídmost (obžerství) b) chlípnost c) lakomství d) smutek (nebo závist = smutek nad úspěchem druhého) e) hněv f) lhostejnost (lenost) g) marnivost h) pýcha. (Který z těchto hříchů je přítomen v mém životě? Jak s ním bojuji?)
Pokušení lidí, kteří se snaží pěstovat duchovní život: únava z věcí Božích, vlažnost, chuť všeho nechat. Je třeba toto přemoci, nenechat se napálit Zlým.
Vlastní vůle
Ta nám pomůže postavit se proti zlým myšlenkám a přemoci je. A nebo je vlastní vůle svévolí a stává se pramenem každého zla (= neposlušnost, dělám si, co chci, bez ohledu na Boží vůli). Svobodná vůle (patří k dokonalosti)×vlastní vůle (svévole). Dorotej z Gazy: „Vlastní vůle je lpění na špatné myšlence takovým způsobem, že ji chceme uskutečnit za každou cenu.“ V běžné řeči pro vlastní vůli užíváme slov jako tvrdohlavost, umíněnost, neústupnost. Je to zeď, která odděluje člověka od Boha. Lze ji zbořit jen pokorou. (Chci sebe a své myšlenky a představy prosazovat „tvrdohlavě“, za každou cenu – vůči bližním i vůči Bohu?)
3.Smrt a soud
Člověk se nemůže vyhnout smrti, ale může zemřít s Kristem a přeměnit tuto skutečnost smrti ve Vzkříšení. Smrt pak není strašidlo, ale znamení, které dává smysl celému životu podobně jako křest a vede nás k Pánu.
Soud
Bázeň Boží je velmi užitečná. Všichni lidé, kteří umírají jsou jakýmsi způsobem v pekle. Kristus sestupuje, aby všem podal ruku a aby je táhl s sebou vzhůru do nebe. Tak se spasí.  A ti, kteří odmítnou jeho ruku? To je tragická volba pekla. Peklo, věčná záhuba, je konkrétní a pravdivá skutečnost, která se pociťuje ve všech trápeních a úzkostech už tady na zemi, ale je v protikladu s Kristovým vykoupením. Jsme v situaci zavržených a zároveň vykoupených. (Jak přemýšlím o těchto „posledních věcech člověka?“ Beru je vážně a nebo se je snažím vytěsnit jako něco, co neptří do života „moderního“ člověka?)
Transitus (přechod)
Očistec
Ti, kteří lpí na pozemských věcech, přecházejí k Otci bolestně a namáhavě. Je to očistný přechod a během té doby se má duším pomáhat modlitbami církve. (Modlím se za zemřelé?)
4. Pokání
Síla metanoie (Pokání)
Když si uvědomíme hřích, cítíme potřebu očištění. Izák Syrský: „Duše vidí Boha podle čistoty srdce.“
Litovat spáchaného zla je považováno za nezbytné pro všechny. Pokání je „nový křest „. Křest slz: duše je mrtvá pro hříchy. Slzy padající na tělo by nemohly vzkřísit mrtvolu, ale padají-li však na duši, vzkřísí ji z mrtvých a dávají jí znovu žít.
Žádný hřích není tak těžký, aby nemohl být odpuštěn po opravdové lítosti.
Problémem jsou „habituální hříchy “ ,tj. hříchy konané ze zvyku. Jan Zlatoústý: „Jen neupadnout do zoufalství. Zhřešils? Řekni Bohu: hřešil jsem. Je to tak namáhavé?“
Pokání je radostné poselství, křesťanské evangelium.
Penthos – řecký výraz pro stálou zkroušenost.
Škodlivý smutek×smutek spásonosný
Jediná věc, která má pro duchovního člověka nedozírnou cenu, je Boží milost. Její ztráta je důvodem k pláči = spásonosnému smutku. Pláč má trvat krátce, protože se spojuje s vírou v Boží milosrdenství a snadné odpuštění hříchů.
Bolest nad hříchy a svátostná zpověď se nazývá metanoia (= obrácení).
Trvalý pláč (nikoliv smutek) plyne z útěchy, že Bůh milosrdně odpouští naše hříchy a že se můžeme považovat za milované děti, i když jsme zhřešili. Kdo má tento cit, může si v mysli připomínat všechny své hříchy, už ho nezarmucují, hříchy jsou odpuštěny a tyto slzy mají sladkost útěchy. Nezapomínejme na tento útěšný rys křesťanského pokání.
Svátostné pokání = zpověď
Pokání není jen osobní obrácení. Hřích je totiž úkon, který zahrnuje i vztah člověka ke společenství církve. Tedy je důležitá zpověď (kněz zastupuje společenství církve).
Zpověď jako malá duchovní obnova: každá zpověď se může zaměřit na na některý z duchovních aspektů našeho života: Boží láska, láska k bližnímu, poslušnost, pokora atd. Lze k tomu jako přípravu číst vhodnou knihu, která pojednává o těchto tématech. Při četbě často objevíme, kolik chybujeme vzhledem k jednotlivým námětům.
Kdo se naučil dobře zpytovat svědomí, považuje častou zpověď za normální prostředek pokroku. Je chyba, když si způsob zpovědi tak ztížím, že se jí raději vyhnu. Církev jako taková klade nejmenší podmínky. Proč se tedy vyhýbat její svátostné modlitbě, která je tak účinná pro naše vnitřní očištění? (Nevyhýbám se zbytečně zpovědi? Neodkládám ji?)

——

——

V neděli 12.3. od 17 h proběhne na faře v Hnidousích další společné čtení Božího slova. Budeme rozjímat nad 17. kapitolou druhé knihy Mojžíšovy (Ex 17, 1-16). Prosíme zájemce, aby potvrdili účast Janu Mourkovi e-mailem: mourek@natur.cuni.cz

——

Termín následující víkendovky je 17. – 19.3. 2023.

Sejdeme se v pátek na faře v Hnidousích v 18:30-19:00 a končit budeme po nedělní mši sv. (začátek mše 10:30).

S jídlem budeme začínat páteční večeří a končit nedělní snídaní. 

S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, hygienu, baterku… 

Cena: 350,-

Prosím o potvrzení účasti na tento mail, děkuji: anna harigelova <harigelovaanna@gmail.com>

——

Úklidy v našich kostelích:

  • St 29.3. mezi 17-19 hodinou proběhne předvelikonoční úklid výše položených míst v kostele N.P.M. pomocí prachovek na tyčích a vysavačem. Prosíme o pomoc 5 mužů. Kontakt: Michal Přibyl, mi.pribyleznam.cz, tel: 606 655 053
  • Úklid kostela sv. Mikuláše v Hnidousích bude probíhat od 27. 3. do 1. 4. Každý se v tomto období může zapojit podle svých časových možností. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se přihlásili paní Laďce Urbanové e-mailem: urbanova.ladislava@seznam.cz Úklidové prostředky si přineste s sebou.
  • so 1.4. od 9 h Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech kontakt: pí Prentisová 776 268 202
  • po 3.4. od 17 h sv. Florián kontakt: pí Caithamlová 776 744 227
  • út 4.4. 17-19 h NPM kontakt: pí Popovičová 720 076 648
  • Velký pátek 7.4. 9 hod sv. Mikuláš Vrapice kontakt: pan Miškovský 737 316 500

Můžete si tedy vybrat, který den a který kostel pomůžete uklidit. Můžete se také předem domluvit s odpovědnými farníky (mail/telefon jsou uvedeny výše). Děkuji všem, kteří pomáhají už teď!

——

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.

——

Z níže uvedeného programu naší farnosti bych rád upozornil na postní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 25.3. Povede ji bývalý generální vikář, otec Michael Slavík. A  trojí biskupskou návštěvu: na neděli Božího milosrdenství slíbil návštěvu o. biskup V. Malý a biřmovat (a oslavit výročí posvěcení kostela NPM) 11.6. přijede o. biskup K. Herbst. V srpnu (20.8.) by měl dorazit mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. V kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Kročehlavech přivítáme na poutní slavnosti v pátek 16.6. otce opata Prokopa Siostrzonka.  

Program farnosti:

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

12.3. 3. neděle postní NPM 15 h křížová cesta seniorů 

12.3. 3. neděle postní společné čtení Božího slova faraHnidousy17 h 

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

17.-19.3. víkendovka v Hnidousích

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara (plakátek v příloze)

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků do velikonoční Naděje

od 27. 3. do 1. 4. úklid kostela sv. Mikuláše Švermov

st 29.3. úklid kostelaNPM 17-19 h (1. část)

so 1.4. úklid kostela v Kročehlavech od 9 hod

2.4. Květná neděle

2.4. Květná neděle koncert 16 h NPM Gemini musicales A. Vivaldi: Stabat Mater 

po 3.4. úklid kaple sv. Floriána od 17 h

út 4.4. úklid kostelaNPM 17-19 h (2. část)

st 5.4. koncert 19 h NPM Chorus Carolinus a další: G.B. Pergolesi: Stabat Mater

pá 7.4. úklid kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích od 9 h 

6.-9.4. Velikonoce 

so 15.4. Národní pochod pro život Praha (viz příloha)

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10h NPM (dopolední mše sv. pouze u P. Marie; večerní u sv. Floriána zůstává beze změny)

so 22.4. mše sv. k oslavám 1050. výročí založení pražského biskupství, 10 h Katedrála Praha (viz příloha)

so 29.4. pouť za duchovní povolání na Sv. Horu, zároveň i farní pouť, přidáme se k programu, který je v příloze Pouť za duchovní povolání; prosím zapisujte se v sakristii (jméno+kontakt) 

so 13.5. malá farní pouť do Žlábku 16 h 

19.-26. 5. pouť do Fatimy

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

——

ekonomickým záležitostem několik poznámek (na pokračování. 2. část):

Ještě k tématu z minulého ekonomického okénka (tj. uvedení na pravou míru nepřesných informací o majetku církve): Co bychom měli zdůraznit je to, že od roku 2030 již stát nebude přispívat církvi na platy duchovních a v roce 2042 skončí i výplata finančních restitučních náhrad. To všechno vede diecézi k revizi pravidel hospodaření. Jak bylo zmíněno minule, tak z arcibiskupství příspěvky nedostáváme, ale naopak jsme povinni my jim přispívat. Podle nových pravidel hospodaření v diecézi se míra naší solidarity s diecézí ještě zvyšuje. 

Otázkou tedy je, z čeho jako farnost žijeme, kde na to všechno (běžný provoz, opravy) bereme peníze? Jednoduše řečeno: Jen z toho, co si sami mezi sebou vybereme a z výnosů z našeho majetku. Tedy z kostelních sbírek a darů a v určité míře z nájmů z našich nemovitostí.

Jak je to tedy se sbírkami: Běžná kostelní sbírka je taková, která v zásadě zůstává ve farnosti pro její potřebu. Ale ne tak docela, protože ze sbírek máme předepsaný odvod diecézi ve výši 10%, přičemž prvních 100 tisíc v kalendářním roce se nezdaňuje. Ty takzvané účelové sbírky, což jsou arcibiskupem vyhlášené sbírky např.: na Svatou zemi, na bohoslovce, na platy duchovních v diecézi, na církevní školství, na charitu a podobně, to jsou peníze, které my sice vybereme, ale celé posíláme dál. Pro farnost z nich nic nezůstává.

Teď dary. Jaký je vlastně rozdíl mezi sbírkou a darem? Na první pohled v tom asi moc rozdíl nevidíte, ale přesto zde rozdíly jsou. Jak právně, tak daňově. I my jako farnost jsme totiž povinni platit daně, přestože v některých případech jsme od daně jako nezisková organizace osvobozeni. Sbírka je váš pravidelný příspěvek, na který od nás nikdy nedostanete žádné daňové potvrzení. Ale zase na straně farnosti je taková sbírka vždy osvobozeno od daně. Dar naproti tomu, je pro vás daňově výhodnější. Pokud máte nějaké zdanitelné příjmy, můžete si za určitých okolností poskytnuté dary odečíst od základu daně a tak si daň snížit. Týká se to všech pracujících (zaměstnaných), ale samozřejmě také podnikatelů a firem (právnických osob). Když se tedy rozhodnete věnovat farnosti nějakou větší částku, doporučujeme to udělat formou daru, kdy vám můžeme vystavit daňové potvrzení. Na naší straně má dar sice jiná daňová pravidla, ale protože ho použijeme na zákonem vyjmenované účely, také ho zdaňovat nebudeme. A navíc u daru můžete přesněji určit, na jaký účel ho máme použít.

Nájmy: ekonomická rada

zmapovala veškerý majetek farnosti a nakolik je to možné, ho ekonomicky zhodnotila. To jsou třeba malé pozemky, které jsou buďto někde uprostřed pole, někdo je obdělává a v minulosti jsme z toho neměli žádný užitek. Nebo si někdo zabral kus našeho pozemku a užívá ho jako svoji zahradu. V takových případech jednáme s dotyčnou stranou, abychom získali nájemné. Nejsou to velké majetky, takže žádné zásadní částky, ale snažíme se, neopomenout možný příjem. Nevelký příjem máme i z nájmu několika budov (fara ve Vrapicích, 1/6 domu v Gorkého ul.) 

Teď pohled do budoucna. Co si nezařídíme, mít nebudeme.
Máme před sebou velké a naprosto nutné výdaje za opravy budov:
Na farním kostele na náměstí St. Pavla nám zatéká střechou. Střechu dostal kostel novou před léty, když ho doslova vzkřísil z popela otec Jiří. Jemu patří trvalý dík za to, že v kostele dnes můžeme sloužit bohoslužby. Byl na něj demoliční výměr. Ale musíme si uvědomit, že všechno stárne. A střešní krytina, která byla tehdy zvolena, byla z těch levnějších, aby bylo možné kostel vůbec uvést do provozu. A počítalo se s tím, že se jednou nahradí něčím trvalejším. Teď už dosluhuje. V nejbližší době budeme muset střechu opravit.
S úpravami fary-arciděkanství budeme také pokračovat. Nejen dodělat opravu statiky, ale kompletně dokončit i vnitřní úpravy, abychom získali přiměřené bydlení pro kněze a zároveň, abychom si uvolnili jiný objekt, který nám může sloužit ke komerčnímu pronájmu, tzn., přinášet nám peníze.
O tom, že v Hnidousích jsme udělali jen to nejnutnější, není třeba se dále rozepisovat. I tamní kostel čeká náročná oprava střechy.

(Zpracováno ve spolupráci s ekonomickou radou farnosti)

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkujivšem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

Sbírky vyhlášené arcibiskupstvím/Sv. stolcem (kompletně se odvádějí na arcibiskupství):

    7.4. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi (viz příloha)

  23.4. Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) (viz příloha)

FARNOST2801706002/2010
Opravy arciděkanství2001730194/2010
Opravy Vrapice sv. Mikuláš2101826652/2010
Opravy Švermov sv. Mikuláš2401706003/2010
Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně2501952754/2010
FARNÍ CHARITA2001263573/2010

—–

Naše oči, ať jsou obráceny k Pánu: https://www.youtube.com/watch?v=OLrHj2irdfk/

Požehnané postní dny!

P. Martin

Advertisement