Oznámení z 26.2.2023 (1. neděle postní – Ježíš je vyveden na poušť)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

v příloze mailu naleznete oznámení na příští týden.

Na tuto neděli (první postní) posílá pastýřský list otec arcibiskup. Naleznete v příloze.

Do letošní postní doby bych vás rád pozval k akci: „jeden dobrý skutek pro farnost a pro farní charitu„. Jde o to, aby slova o postu, almužně a obrácení měla i nějakou konkrétní, hmatatelnou formu. Jak říká Jakubova epištola: „Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.“ Jak 2,17-18

Někdo z vás třeba zjistí, že mu přeci jen nevadí číst v kostele liturgická čtení a ještě se přihlásí mezi lektory. Jiný zas věnuje hodinu týdně svého času a navštíví seniory v domově důchodců. Další se zas přidá k předvelikonočnímu úklidu v našich kostelích nebo se zúčastní setkání dobrovolníků farní charity a přijde na to, že může také pomáhat… To je jen několik málo námětů a vynalézavosti se jistě meze nekladou! Zastavte se s nabídkou pomoci v sakristii, kontaktujte mě (třeba v odpovědi na mail) nebo kontaktujte pana ředitele charity a jistě se domluvíme. A třeba se z jednoho postního dobrého skutku stane zvyk a bude trvat i po skončení postní doby.

—–

Během liturgie 1. neděle postní lze přijmout popelec (možnost pro ty, kteří se nezúčastnili mše sv. na Popeleční středu).

Zpovídání na první pátek (3.3.) začne v Kročehlavech od 17.00 h.

Pátky postní doby se modlíme křížovou cestu přede mší sv. v Kročehlavech (od 17.25). Křížovou cestu se též modlíme ve Vrapicích po mši sv. 

Večerní mše sv. v 18 h na 2. neděli postní (5.3.) bude slavena u P. Marie v latinském jazyce (mše sv. u sv. Floriána nebude).

—–

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 2.3. od 16.30 h na faře-arciděkanství. Zápis z minulého setkání je v příloze mailu.

Poprosím o zasílání článků a příspěvků do velikonoční Naděje. Uzávěrka bude 27.3. ve 12.00 h. Díky.

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.

Z níže uvedeného programu naší farnosti bych rád upozornil na postní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 25.3. Povede ji bývalý generální vikář, otec Michael Slavík. A  trojí biskupskou návštěvu: na neděli Božího milosrdenství slíbil návštěvu o. biskup V. Malý a biřmovat (a oslavit výročí posvěcení kostela NPM) 11.6. přijede o. biskup K. Herbst. V srpnu (20.8.) by měl dorazit mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. V kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Kročehlavech přivítáme na poutní slavnosti v pátek 16.6. otce opata Prokopa Siostrzonka.  

Program farnosti:

so 25.2.po mši sv. v18 h pomazání olejem, zasvěcení, litanie k D. Ježíši  kaple na faře(o. Pavel Michal OCD)

——

5.3. 2. neděle postní NPM 10 h přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

5.3. 2. neděle postní NPM 15 h křížová cesta rodin

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

12.3. 3. neděle postní NPM 15 h křížová cesta seniorů 

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara (plakátek v příloze)

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků velikonoční Naděje

2.4. Květná neděle

2.4. Květná neděle koncert Gemini musicales A. Vivaldi: Stabat Mater 

6.-9.4. Velikonoce 

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10h NPM (dopolední mše sv. pouze u P. Marie; večerní u sv. Floriána zůstává beze změny)

so 13.5. pouť do Žlábku 16 h 

19.-26. 5. pouť do Fatimy

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkujivšem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

Sbírky vyhlášené arcibiskupstvím/Sv. stolcem (kompletně se odvádějí na arcibiskupství):

  12.3. Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)  

FARNOST2801706002/2010
Opravy arciděkanství2001730194/2010
Opravy Vrapice sv. Mikuláš2101826652/2010
Opravy Švermov sv. Mikuláš2401706003/2010
Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně2501952754/2010
FARNÍ CHARITA2001263573/2010

—–

Požehnanou dobu postní! 

P. Martin

Advertisement