Monthly Archives: Červen 2021

Oznámení z 20. června 2021 (12. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

v oznámeních na tento týden si v liturgickém slavení připomínáme mj. sv. Aloise Gonzagu, pozoruhodnou postavu jezuitského řádu: http://catholica.cz/?id=2768 .

Upřesnění ke slavení mší sv. od našich biskupů: „Připomínám, že ti, kdo čtou, modlí se, zpívají, atd. jako zástupci společenství, nepoužívají zejména z důvodů srozumitelnosti respirátory. Není třeba již striktně vyžadovat podávání sv. přijímání „na ruku“. A podle vlastního uvážení a situace je možné obnovit pozdravení pokoje.“

Připojuji informaci od bratra jáhna Václava: setkávání maminek s dětmi předškolního věku bylo v tomto školním roce ukončeno a bude obnoveno v září/říjnu.

V příloze mailu naleznete také komentář prof. Ctirada V. Pospíšila (vyučuje dogmatickou teologii) k zamítavému stanovisku Kongregace pro nauku víry ve věci žehnání stejnopohlavních párů.

Požehnané dny

P. Martin 

Oznámení ze 13.6.2021 (11. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

kromě oznámení naleznete v příloze mailu Mariánek pro děti a pozvánky na různé kurzy. Ještě jsem přidal modlitby za dobrou volbu nového arcibiskupa.

Díky za přípravu všech slavností, které jsme mohli v minulých dnech prožít.😇

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Meister_Theoderich_von_Prag

Oznámení z 6.6.2021 (10. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu, 

slavení liturgie se víceméně vrací do stavu před pandemií

OD NEDĚLE (6. ČERVNA) BUDOU MŠE SVATÉ SLOUŽENY PODLE BĚŽNÉHO POŘÁDKU BOHOSLUŽEB V NAŠÍ FARNOSTI:

8.30 hod Kročehlavy
8.30 hod Vrapice
10.00 hod Nanebevzetí Panny Marie                          
10.30 hod Hnidousy
18.00 hod sv. Florián

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro ADORACI ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod. A dále ve čtvrtek mezi 19-20 hod.
Změna programu vyhrazena↑. Nadále jsou nutné respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

Liturgické slavení:
• V pondělí 7. června je slavnost výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie; kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena v 18.00 hod mše sv. i u P. Marie.
• V pátek 11. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; mši sv. v Kročehlavech v 18.00 hod bude sloužit otec biskup Karel Herbst.
• V sobotu 12. června je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie; mše sv. bude slavena v 11.00 hod u P. Marie (v rámci romského dne) a v 16.00 hod v Kročehlavech za nenarozené děti a pro život.
• V neděli 13. června bude mši sv. u P. Marie v 10.00 hod (na slavnost posvěcení kostela) sloužit o. Jan Poříz, převor kláštera ve Slaném.
• V neděli 13. června bude v 18.00 hod slavena u P. Marie mše sv. v ritu antiquior (2. neděle v měsíci).

• V červnu se po mši sv. modlíme litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
• V sobotu 12. června zveme na romský den; program je na nástěnkách v kostelích a příloze mailu.
• Po nedělní (13.6.) mši sv. v 10.00 hod bude následovat agapé na zahradě arciděkanství. Prosíme ochotné farníky, aby v sobotu 12.6. (ideálně kolem 17. hod) přinesli občerstvení k nedělnímu pohoštění. Na závěr nedělní oslavy pak prosíme o pomoc s úklidem. Děkujeme. Všichni jste srdečně zváni.

Ještě informace z Drast: sestry bosé karmelitky prosí o pomoc s budováním svého nového kláštera; pokud byste měli chuť a zájem se se sestrami seznámit a pomoci jim, tak bližší informace najdete na https://karmeldrasty.eu/ .

V příloze je také několik obrázků vybavení domácnosti; majitel je daruje potřebným. Kdybyste měl někdo zájem, tak mi napište a já předám kontakty. 

Děkuji za vaše dary – pokračuje řada oprav a restaurování (např. zničených křížů z Kročehlav a Nanebevzetí Panny Marie). Bohužel nám někdo opakovaně zničil nástěnku v Kročehlavech, tak teď nějakou dobu nebudou ohlášky k přečtení z ulice, ale jen v kostele.  Zde naleznete čísla účtů pro naše kostely a číslo účtu provozního:

https://farnostkladno.wordpress.com/kontakty/pomoc-farnosti/

—V neděli 20. června během mše sv. s kytarovým doprovodem v 10.00 hod u P. Marie proběhne První svaté přijímání dětí naší farnosti. Pokud byste se chtěli zapojit do hudební skupinky a podpořit ji tak zpěvem nebo hudebními nástroji, tak jste vítáni!

——-

Ecclesia de Eucharistia

Závěr

  1. (…) Dovolte, moji milovaní bratři a sestry, abych s vnitřním uchvácením a v doprovodu vaší víry a k její posile, vydal své svědectví víry Nejsvětější svátosti. „Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum, in cruce pro homine!“ Zde se nachází poklad církve, srdce světa, záruka cíle, po němž každý člověk, byť i nevědomě, dychtí. Velké tajemství, které nás přesahuje a jistě i vystavuje tvrdé zkoušce naši mysl, aby šla za zdánlivou podobu. Zde naše smysly klamou – „visus, tactus, gustus in te fallitur“, stojí v hymnu Adoro te devote –, avšak nám stačí holá víra, zakořeněná v Kristově slově a nám předaná apoštoly. Dovolte, abych jako Petr na konci eucharistické řeči v Janově evangeliu opakoval Kristu ve jménu celé církve, ve jménu každého z vás: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života“ (Jan 6,68).   
  2. (…) Každé úsilí o svatost, každá činnost tíhnoucí k tomu, aby uskutečnila poslání církve, každé provedení pastoračních plánů musí čerpat nezbytnou sílu z eucharistického tajemství a k němu se musí zaměřovat jako k svému vyvrcholení. V eucharistii máme Ježíše, jeho výkupnou oběť, jeho vzkříšení, dar Ducha Svatého, adoraci, poslušnost a lásku k Otci. Kdybychom zanedbávali eucharistii, jak bychom mohli najít lék na svou krajní nouzi? (…)
  3. Eucharistické tajemství – oběť, přítomnost, hostina – nepřipouští zredukování ani zneužívání; je třeba je prožívat v jeho celistvosti, jak ve slavnostní události, v intimním rozhovoru s Ježíšem, právě přijatým ve svatém přijímání, tak ve chvíli modlitby při eucharistické adoraci mimo mši svatou. Tehdy se církev pevně buduje a vyjadřuje to, čím je: jedna, svatá, všeobecná a apoštolská; lid, chrám a Boží rodina; tělo a nevěsta Kristova, oživovaná Duchem Svatým; univerzální svátost spásy a hierarchicky uspořádané společenství. (…)  Přikládáme-li eucharistii veškerou důležitost, jakou zasluhuje, a dbáme-li s veškerou péčí, abychom neoslabovali některý její rozměr nebo požadavek, ukazujeme, že jsme si opravdu vědomi velikosti tohoto daru. Vybízí nás k tomu nepřerušená tradice, jež od prvních staletí byla svědkem toho, jak je křesťanská komunita bdělá při uchovávání tohoto „pokladu“. Pobízená láskou se církev stará, aby předala následujícím křesťanským generacím víru a učení o eucharistickém tajemství, aniž by z něj ztratila byť jakýkoli úlomek. Není nebezpečí, že by se při péči o toto tajemství přehánělo, protože „v tomto tajemství je shrnuto celé tajemství naší spásy“.
  4. (…)  V prostých způsobách chleba a vína, proměněných v jeho tělo a krev, Kristus kráčí s námi jako naše síla a náš pokrm na cestu a činí z nás svědky naděje pro všechny. Zakouší-li rozum tváří v tvář tomuto tajemství své meze, srdce osvícené milostí Ducha Svatého dobře tuší, jak se zachovat, a noří se do adorace a do bezmezné lásky.

——–

První část slavnostního hymnu Te Deum od J.B. Lullyho nás může vést k chvále a díkůvzdání: https://www.youtube.com/watch?v=i23i0IS8m6U/ 

Požehnané dny!

P. Martin

Majitel daruje potřebným vybavení domácnosti: