Monthly Archives: Duben 2021

Ohlášky z 25. dubna 2021 (4. neděle velikonoční)

Milí farníci,

sestry a bratři v XP,

slavení v tomto týdnu: 

pondělí 26.4. mše sv. 18.00 hod Kročehlavy
úterý 27.4. 18.00 hod sv. Florián
středa 28.4. 18.00 hod Kročehlavy
čtvrtek 29.4. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
pátek 30.4. 15.00 hod Vrapice
                   18.00 hod Kročehlavy
sobota 1.5.  8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (latinsky)

                    18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
neděle 2.5. (5. velikonoční)

8.00 hod náměstí

8.30 hod Kročehlavy

8.30 hod Vrapice

10.00 hod Nanebevzetí Panny Marie, přenos FB

10.30 hod Hnidousy

18.00 hod sv. Florián

18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (se křtem dětí)

 

Tedy změna programu je v neděli 2.5.: mše sv. v 8.00 hod bude na náměstí a mše sv. s biřmováním v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude pouze pro biřmovance, kmotry a jejich rodiny.(přenos FB)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek (29.4.) a v pátek (30.4.) mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek 29.4. mezi 19-20 hod.

Změna programu vyhrazena↑ . Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

 

Liturgické slavení:

Ve středu 28. dubna je památka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze http://catholica.cz/index.php?id=1488 

Ve čtvrtek 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy; po mši sv. bude pravidelná adoracehttp://catholica.cz/index.php?id=1501

V pátek 30. dubna je památka sv. Pia V., papeže http://catholica.cz/index.php?id=1506 

V sobotu 1. května je památka sv. Josefa, dělníka http://catholica.cz/index.php?id=1321 

 

V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.

 

Na květen jsou pak plánovány dvě mariánské poutě – jednak 22.5. do Žlábku (tam by mše sv. byla nejen v duchu mariánském, ale i svatodušním, protože 22.5. je předvečer Letnic), a pak 29.5. do Staré Boleslavi k Palladiu země české. U druhé pouti je ještě otazník v organizaci především dopravy; nevím, zda bude možné jet z Kladna společně autobusem. To si ještě upřesníme.

 

Připomínám rok sv. Josefa, který probíhá, a květen může být nejen měsícem mariánským, ale i svatojosefským. V kostele P. Marie je k dispozici Třicetidenní pobožnost k sv. Josefovi.

V kostele  P. Marie také naleznete tři svatodušní novény, které můžete použít jako přípravu na Letnice.

 

Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.

 

Setkání (příprava) dětí před Prvním svatým přijímáním bude probíhat vždy v pátek od 15 hod na faře (arciděkanství); první setkání bude 14. května.

 

Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.  

 

V příloze mailu je list otce kardinála k neděli Dobrého pastýře (25.4.). 

 

Oprava elektroinstalace v kostele v Kročehlavech stála 120.000 Kč. Pokud byste chtěli přispět na tento účel, tak můžete poslat peníze na účet: 2501952754/2010 s VS:200 , který slouží zejména pro opravy a úpravy kročehlavského kostela. Děkuji za vaše dary!

 

——

A ještě eucharistická katecheze: 

Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia

 1. „Pán Ježíš, právě tu noc, kdy byl zrazen“ (1 Kor 11,23), ustanovil eucharistickou oběť svého těla a své krve. Slova apoštola Pavla nás uvádějí do dramatických okolností, za nichž se eucharistie zrodila. Nesmazatelně nese v sobě vepsánu událost utrpení a smrti Pána. Není to pouze připomínka, nýbrž svátostné zpřítomnění. Je to oběť kříže, která stále během staletí pokračuje.(…) Když církev slaví eucharistii, památku smrti a vzkříšení svého Pána, tato ústřední událost spásy se reálně zpřítomňuje a „uskutečňuje se dílo našeho vykoupení“. Tato oběť je natolik rozhodující pro spásu lidského pokolení, že Ježíš Kristus ji dovršil a vrátil se k Otci teprve poté, co nám zanechal způsob, jak se na ní podílet, jako kdybychom při ní byli přítomni. Každý věřící tak na ní může mít účast a těžit z ní nevyčerpatelné plody. Toto je víra, z níž žily během staletí křesťanské generace. (…)
 2. Tento aspekt všepojímající lásky eucharistické svátosti má základ v samých slovech Spasitele. Když ji ustanovil, neřekl pouze: „Toto je mé tělo“, „toto je má krev“, ale dodal, „které se za vás vydává… která se za vás prolévá“ (Lk 22,19-22). Netvrdil pouze, že to, co jim dává jíst a pít, je jeho tělo a krev, nýbrž vyjádřil také obětní hodnotu, a to tak, že svátostným způsobem zpřítomnil svou oběť, kterou měl po několika hodinách dovršit na kříži za spásu všech. (…)
 3. Kristova Pascha zahrnuje s utrpením a smrtí také jeho vzkříšení. Připomíná to odpověď lidu po proměňování: „Tvé vzkříšení vyznáváme“. Vždyť eucharistická oběť nezpřítomňuje pouze tajemství Spasitelova utrpení a smrti, nýbrž i jeho vzkříšení, v němž oběť nachází své vyvrcholení. Kristus se může stát „chlebem života“ (Jan 6,35.48) či „živým chlebem“ (Jan 6,51) jen jako živý a vzkříšený. (…)
 4. Přetrvává hranice, na kterou poukázal Pavel VI.: „Každé teologické vysvětlení, které se snaží nějak proniknout do tohoto tajemství, musí pevně zastávat, aby bylo ve shodě s katolickou vírou, že v objektivní skutečnosti, nezávisle na našem duchu, chléb a víno přestaly po proměnění existovat, neboť od té chvíle se před námi nachází pod svátostnými způsobami chleba a vína úctyhodné tělo a krev Pána Ježíše“. (…)
 5. Eucharistie je skutečná hostina, v níž se Kristus dává za pokrm. Když Ježíš poprvé hovořil o tomto pokrmu, posluchači zůstali ohromeni a zmateni a donutili Mistra, aby zdůraznil objektivní pravdu svých slov: „Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život“ (Jan 6,53). Nejde o nějaký metaforický pokrm: „Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj“ (Jan 6,55). (…)
 6. Kristus nám skrze přijímání svého těla a krve předává také svého Ducha. Sv. Efrém píše: „Nazval chléb svým tělem, naplnil ho sebou samým a svým Duchem. (…) A ten, kdo ho jí s vírou, pojídá Oheň a Ducha. (…) Vezměte a jezte z toho všichni, a jezte s ním Ducha Svatého. Vždyť je to skutečně mé tělo a ten, kdo je jí, bude žít navěky“. Církev v eucharistické epiklesi prosí o tento božský Dar, původce každého dalšího daru. V Božské liturgii sv. Jana Zlatoústého například stojí: „Vzýváme tě, prosíme tě a naléháme: pošli svého Svatého Ducha na nás na všechny a na tyto dary, (…) aby pro ty, kteří se na nich budou podílet, byly očištěním duše, odpuštěním hříchů a sdílením Ducha Svatého“. A v Římském misálu celebrant naléhavě žádá: „A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho Svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu“. Tak v nás Kristus darem svého těla a své krve rozmnožuje dar svého Ducha, vylitého již při křtu a daného jako „pečeť“ ve svátosti biřmování. (…)
 7. Eucharistie je směřování k cíli, předchuť plné radosti přislíbené Kristem (srov. Jan 15,11); v jistém smyslu je předjímáním ráje, „zárukou budoucí slávy“.V eucharistii všechno vyjadřuje důvěryplné očekávání, že „se splní blažená naděje a přijde náš Spasitel Ježíš Kristus“. Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až po smrti: má jej už na zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která pojme člověka v jeho úplnosti.

——

 

Hudební pozdrav je velikonoční a mariánský zároveň: https://www.youtube.com/watch?v=yzMa0qzwagA/ 

 

Požehnané dny doby velikonoční!

P. Martin 

SONY DSC

Ohlášky z 18. dubna 2021 (3. neděle velikonoční)

Milí farníci,

sestry a bratři v XP,

slavení v tomto týdnu: 

pondělí 19.4. mše sv. 18.00 hod Kročehlavy
úterý 20.4. 18.00 hod sv. Florián
středa 21.4. 18.00 hod Kročehlavy
čtvrtek 22.4. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
pátek 23.4. 15.00 hod Vrapice
                   18.00 hod Kročehlavy
sobota 24.4. 18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
neděle 25.4. (4. velikonoční):

8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
8.30 hod Kročehlavy
8.30 hod Vrapice
10.00 hod náměstí, přenos FB
10.30 hod Hnidousy
18.00 hod sv. Florián18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior

 

Ještě upozornění na změnu programu v neděli 2.5.:

mše sv. v 8.00 hod bude na náměstí a mše sv. s biřmováním v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude pouze pro biřmovance, kmotry a jejich rodiny.(přenos FB)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek (22.4.) a v pátek (23.4.) mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek 22.4. mezi 19-20 hod.


Změna programu vyhrazena↑ . Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.


Liturgické slavení:

Ve čtvrtek 22. dubna se po večerní mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi; po mši sv. také bude pravidelná adorace.

V pátek 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze. http://catholica.cz/index.php?id=1296 

V sobotu 24. dubna je památka sv. Jiří, mučedníka. http://catholica.cz/index.php?id=1307 

V neděli 25. dubna po mši sv. v 10.00 hod obnovíme zasvěcení rodin Dítěti Ježíši.


Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.

 

Příští neděli (neděle Dobrého pastýře) během mší svatých v 8.30 v Kročehlavech a v 10 hod na náměstí nás navštíví tři bohoslovci pražského kněžského semináře

 

Setkání (příprava) dětí před Prvním svatým přijímáním bude probíhat vždy v pátek od 15 hod na faře (arciděkanství); první setkání bude 14. května.

 

Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.  

 

Pro děti naleznete v příloze Mariánek. Z minulé neděle; omlouvám se za zpoždění. Díky za přípravu! 

 

—–

Postupně si budeme představovat několik eucharistických zázraků z knihy Carla Acutise Eucharistické zázraky ve světě. (slovenský překlad knihy k dispozici zde: https://lux.sk/produkt/knihy/eucharisticke-zazraky-vo-svete/ )

Eucharsistický zázrak z polské Legnice: http://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/scheda_b.html?nat=polonia&wh=legnica&ct=Legnica,%202013 

Zatím posílám odkaz na anglickou verzi, česká bude k dispozici v kostele u P. Marie od června.  

 

Katecheze o Eucharistii bude následujících 8 týdnů – dá-li Pán – z encykliky Jana Pavla II. Ecclesia de Eucharista:

 1. Církev žije z eucharistie. Tato pravda nevyjadřuje pouze každodenní zkušenost víry, ale v souhrnu v sobě uchovává jádro tajemství církve. Ta pak v rozmanitých formách s radostí zakouší, jak se stále naplňuje příslib: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20); v posvátné eucharistii se však raduje z této přítomnosti s jedinečnou intenzitou, neboť chléb a víno se proměňují v tělo a krev Pána. Když o Letnicích církev, lid nové smlouvy, začala své putování k nebeské vlasti, Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí. II. vatikánský koncil právem prohlásil, že eucharistická oběť je „zdrojem a vrcholem celého
  křesťanského života“
  .  „Vždyť nejsvětější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého, našeho velikonočního Beránka a živý chléb. Skrze své tělo, Duchem Svatým oživované a oživující, dává lidem život“.  Proto církev stále upírá svůj pohled na Pána ve Svátosti oltářní, v níž odhaluje plné vyjádření jeho nesmírné lásky. (…)
 2. Z velikonočního tajemství se rodí církev. Právě proto se eucharistie, jež je par excellence svátostí velikonočního tajemství, stává ohniskem života církve. Je to vidět z prvních obrazů církve, které nám předkládají Skutky apoštolů: „Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách“ (2,42). „Lámání chleba“ odkazuje na eucharistii. Po dvou tisících letech i nadále uskutečňujeme onen prvotní obraz církve. A zatímco tak konáme při eucharistické oběti, oči duše se vracejí k velikonočnímu triduu: k tomu, co se odehrálo večer na Zelený čtvrtek během Poslední večeře a po ní. Ustanovení eucharistie totiž svátostně předjímalo události, k nimž došlo krátce nato, počínajíc smrtelnou úzkostí v Getsemanech. Znovu vidíme Ježíše, jak vychází z Večeřadla a odchází s učedníky, aby překročil potok Cedron a vstoupil do Olivové zahrady. (…)  „jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve“ (Lk 22,44). Krev, kterou krátce předtím předal církvi jako nápoj spásy v eucharistické svátosti, začínala být prolévána; její prolití se pak dokonalo na Golgotě a stalo se nástrojem našeho vykoupení: „Kristus přišel jako velekněz budoucích hodnot; (…) vešel jednou provždy do svatyně, ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tím nám získal věčné vykoupení“ (Žid 9,11-12).

(…)

 1. (…) Na mnoha místech pak se velice často koná výstav Nejsvětější svátosti, která se stává nevyčerpatelným zdrojem svatosti. Zbožná účast věřících na eucharistickém průvodu o slavnosti Těla a krve Páně je Pánovou milostí, která každým rokem naplňuje radostí toho, kdo se ho účastní. Mohly bychom uvést i další pozitivní znamení víry a lásky k eucharistii. Bohužel vedle těchto světlých stránek nechybějí stíny. Existují totiž místa, kde se téměř úplně upouští od kultu eucharistického klanění. K tomu přistupují v tom či onom církevním kontextu zlořády, které přispívají k zatemnění pravé víry a katolického učení o této podivuhodné svátosti. Vynořuje se někdy značně zjednodušující chápání eucharistického tajemství. To bývá zbaveno své obětní hodnoty a bývá prožíváno tak, jako by nemělo jiný smysl a hodnotu než společné bratrské setkání. Kromě toho nezbytnost služebného kněžství, které se opírá o apoštolskou posloupnost, zůstává někdy v pozadí a svátostnost eucharistie bývá redukována na pouhé hlásání. Z toho důvodu také ekumenické iniciativy tu a tam, i když jsou velkomyslné v úmyslech, dávají prostor eucharistické praxi, jež odporuje disciplíně, kterou církev vyjadřuje svou víru. Jak neprojevit nad tím vším hlubokou bolest? Eucharistie je příliš velkým darem, než aby mohla snést dvojznačnost a snižování významu

—–

Hudební pozdrav od Antonia Vivaldiho Et resurrexithttps://www.youtube.com/watch?v=UySLuCzm1lQ/ 

 

S pozdravem a požehnáním

P. Martin 

SONY DSC

Ohlášky z 11. dubna 2021 (neděle Božího milosrdenství)

Vážení a milí farníci,
sestry a bratři v Kristu,

mimořádně bude tuto neděli (11.4.) slavena mše sv. v 15.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie; začneme korunkou k Božímu milosrdenství, během mše sv. budou členky Laických misionářů lásky obnovovat své sliby a na konec se pomodlíme litanie k Božímu milosrdenství.


Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 12.4. do 18.4. budou v naší farnosti slaveny takto:


pondělí 12.4. mimořádně mše sv. v 10.00 hod u P. Marie                        
                                                           18.00 hod Kročehlavy
úterý 13.4. 18.00 hod sv. Florián
středa 14.4. 18.00 hod Kročehlavy
čtvrtek 15.4. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
pátek 16.4. 15.00 hod Vrapice
                   18.00 hod Kročehlavy
sobota 17.4.  8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior)
                      18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
neděle 18.4. (3. velikonoční) 8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                                8.30 hod Kročehlavy
                                                8.30 hod Vrapice
                                                10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                10.30 hod Hnidousy
                                                 18.00 hod sv. Florián

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek (15.4.) a v pátek (16.4.) mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek 15.4. mezi 19-20 hod.


Změna programu vyhrazena↑ . Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.


Liturgické slavení:
V pondělí 12. dubna je památka sv. Josefa Moscatiho, lékaře:

 http://catholica.cz/index.php?id=1173 .


Od čtvrtka 15. dubna se vracíme k pravidelným adoracím po večerní mši sv. u P. Marie.


Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků (od 16.4.) přede mší sv. v Kročehlavech.


Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

 

V této souvislosti bych rád upozornil na tři zajímavé články na cirkev.cz. První se týká Sv. otce papeže Františka: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210409mlady-bergoglio-undefined-nocni-adorator a jeho zkušeností s nočními adoracemi v Buenos Aires. Další dva články se týkají nově blahoslaveného Čecha (17.4.), který spolu se svými spolubratry položil život za Eucharistii: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210409polozil-svuj-zivot-za-eucharistiihttps://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210301sluzebnik-bozi-dominik-zavrel-op-z-chodova-bude-17-dubna-2021-blahorecen .

 

Ještě přidávám několik bodů z Deníčku sestry Faustyny Kowalské, které se týkají jak neděle Božího milosrdenství, tak Eucharistie:

1146: Ježíš sestře Faustyně:

(Nechť vkládají) naději do mého milosrdenství největší hříšníci. Oni před ostatními mají právo na důvěru v propast mého milosrdenství. Dcero má, piš o mém milosrdenství znaveným duším. Duše, které se dovolávají mého milosrdenství, mi působí rozkoš. Těmto duším uděluji milosti přesahující jejich přání. Nemohu trestat, i kdyby to byl největší hříšník, jestliže se dovolává mé slitovnosti, nýbrž ho ve svém neproniknutelném a neprozkoumatelném milosrdenství ospravedlňuji. Napiš: dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti…

1827 (Sestra Faustyna se připravuje na Sv. přijímání:)

Dnes se má duše připravuje na svaté přijímání jako na svatební hostinu, na níž všichni účastníci této hostiny září nevýslovnou krásou. Také já jsem pozvaná na tu hostinu, ale nevidím u sebe tu krásu, nýbrž propast ubohosti. A třebaže se necítím hodna usednout ke stolu, přesto se vmáčknu pod stůl a u Ježíšových nohou budu žebrat alespoň o drobečky, které padají pod stůl. Přibližuji se k tobě, Ježíši, protože znám Tvé milosrdenství, vždyť spíše se vyčerpá má ubohost, než se vyčerpá slitování Tvého Srdce. Proto budu dnešního dne vzbuzovat důvěru v Boží milosrdenství.

   

V příloze je dále pdf dokument z knihy resp. výstavy Eucharistické zázraky bl. Carla Acutise (kapitola Svatí a mystici a Eucharistie; zatím v AJ; zdroj: http://www.miracolieucaristici.org ). Týká se právě sestry Faustyny. 

 

Velikonoční hudební pozdrav od Gemini musicales: https://www.youtube.com/watch?v=GdkIQGehDak/

 

Požehnaný velikonoční oktáv!

P. Martin 

SONY DSC

Ohlášky z 4. dubna 2021

Vážení a milí přátelé,

 

sestry a bratři v XP,

 

zde je přehled bohoslužeb na velikonoční týden. Věnujte prosím pozornost změnám – vracíme se ke slavení u sv. Floriána (úterý, sobota, neděle od 18 hod) a k nedělním ranním mším sv. v Kročehlavech (od Velikonočního pondělí, resp. od 11.4.) v 8.30 hod.

 

Pondělí velikonoční 5.4.: 

8.30 Kročehlavy

8.30 Vrapice

10.00 NPM=Nanebevzetí Panny Marie

10.30 Hnidousy

18.00 sv. Florián

18.00 NPM (v ritu antiquior)

Úterý velikonoční 6.4. 18 hod sv. Florián

Středa velikonoční 7.4. 18 hod Kročehlavy

Čtvrtek velikonoční 8.4. 18 hod NPM

Pátek velikonoční 9.4. 15 hod Vrapice 

                                       18 hod Kročehlavy

Sobota velikonoční 10.4. 16 hod Kročehlavy (za nenarozené děti a pro život)

                                           18 hod sv. Florián                          

Schéma nedělí by tedy od 11.4. (neděle Božího milosrdenství) bylo následující:

8.00 NPM (zůstává!)

8.30 Kročehlavy 

8.30 Vrapice 

10.00 náměstí 

10.30 Hnidousy 

mimořádně 11.4. (svátek Božího milosrdenství) 15.00 hod NPM

(!mše v 17.00 hod u NPM už od 11.4. nebudou!)

18.00 sv. Florián

18.00 NPM (2. a 4. neděle v měsíci v ritu antiquior)

Změna programu vyhrazena↑

Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený ve čtvrtek (8.4.) a v pátek (9.4.) mezi 11-12 hod.  

V příloze naleznete také velikonoční Mariánek pro děti. Díky za přípravu!

 

Přeji vám požehnané Velikonoce a celou dobu velikonoční prožitou v radosti z Pána vzkříšeného a v očekávání Daru Ducha Svatého.

 

+Buoh všemohúcí,
vstal z mrtvých žádúcí,
chvalmež Boha s veselím,
toť nám všem Písmo velí.
Kyrie eleison!+

https://www.youtube.com/watch?v=b1XE-_oEilo/

P. Martin 

SONY DSC