Monthly Archives: Květen 2020

Ohlášky z 31.května 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

nejprve dovolte, abych vám všem popřál požehnané svatodušní svátky. Kéž nás naplní Duch Svatý svými dary, a to mírou vrchovatou😇.

Kéž se pro nás stane dnešní svatodušní vigílie stejnou samozřejmostí jako vigílie velikonoční či vánoční půlnoční mše sv.!

V minulém týdnu jsme si shodou okolností liturgicky připomínali dva světce, kteří zvlášť vynikali úctou k Duchu Svatému – sv. Filip Neri  a sv. Marie Magdalena de´ Pazzi. 

Zde naleznete jejich stručné životopisy:  

http://www.catholica.cz/index.php?id=2269

http://www.catholica.cz/index.php?id=2255

V ohláškách najdete informace ohledně otvírací doby kostela P. Marie (čt a pá 10-12 hod), pozvánku na pravidelnou čtvrteční adoraci nebo bod o slavení příští neděle u P. Marie, kdy se nám sešla slavnost Nejsvětější Trojice a výročí posvěcení kostela. Po mši sv. bude obvyklé agapé na zahradě.

Duchovně obohacující bude jistě i středa 3. června, kdy se u sv. Floriána sejdeme ve 20 hod k modlitbě chval. Díky hudební kytarové skupince za přípravu!

A díky vám všem za starost a péči všeho druhu.

V příloze tedy zmíněné ohlášky a několik pozvánek.

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Svatodušní vigilie 30.5. ve 20 hod u P. Marie

Milí ministranti, milí hudebníci,

v přílohách naleznete průběh svatodušní vigilie (čtení; vlastní Svatodušní vigilii s inic, svátostmi a část Pastorační příručky pro veřejné pobožnosti, v elektronické verzi str. 1-8).

Některé body ve Svatodušní vigilii s IS jsou vynechány vzhledem k našim potřebám (např. č. 3  Vzývání Boha nad vodou požehnanou v době velikonoční).

Je to taková kombinace velikonoční vigilie (podle Českého misálu a Uvedení do křesťanského života) a svatodušní vigilie s lucernáriem (Pastorační příručka pro veřejné pobožnosti; v elektronické verzi str. 1-8; další se řídí instrukcí Svatodušní vigilie s iniciačními svátostmi).

Ministranty prosím o sraz v kostele v 19 hod.

Iniciační svátosti přijmou čtyři dospělí; další dva dospělí pak přijmou poprvé Sv. Eucharistii.

Díky za spolupráci.

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Ohlášky z 24.května 2020

Vážení a milí farníci,

Probíhá svatodušní novéna, dnes je její druhý den, a tak si dovolím citovat jednu mně drahou světici karmelitánského řádu, sv. Miriam od Ukřižovaného a přidám i slova patriarchy Antiochie Ignáce IV. 

„Uslyšela jsem hlas, který mi říkal: ‚Svět i řeholní komunity hledají nové formy zbožnosti, a přitom zanedbávají pravou úctu k Utěšiteli. Proto zůstávají v omylech a nejednotě, proto nemají pokoj ani světlo. Tato úcta se zanedbává dokonce i seminářích… A tak přetrvávají pronásledování, mezi řeholními společenstvími panuje žárlivost, proto je svět v temnotách… Každý, kdo bude vzývat Ducha Svatého a ctít ho, ať žije v klášteře nebo ve světě, nezemře v bludu. Všichni kněží, kteří budou šířit tuto úctu, obdrží světlo, když o něm budou mluvit druhým.

Bylo mi řečeno, že se má po celém světě ustanovit, aby každý kněz jednou za měsíc sloužil votivní mši svatou o Duchu Svatém. A všichni, kdo se jí zúčastní, obdrží světlo a milost, kterou zvlášť potřebují. Kromě toho mi bylo také řečeno, že nadejde den, kdy satan bude křivit obraz našeho Pána a jeho slova skrze osoby žijící ve světě, ale i skrze kněze a řeholnice. Avšak ten, kdo bude vzývat Ducha Svatého, odhalí omyl. Ohledně této úcty jsem uslyšela ještě mnoho věcí, takže by se o tom daly psát knihy, ale já je nedokážu zopakovat. Navíc jsem nevzdělaná a neumím číst ani psát. Pán však odhalí světlo tomu, komu bude chtít…‘ „

Tolik tedy mystická vize Malé Arabky, jak je s láskou nazývána tato světice (nejen) blízkovýchodními křesťany. (http://catholica.cz/index.php?id=4263 )

A ještě slova patriarchy: „Jak se velikonoční událost, která se stala jednou provždy, stane skutečností i pro nás? Právě prostřednictvím Ducha svatého… Vždyť skrze něho je nám Bůh přítomen. Bez něho je Bůh vzdálený, Kristus zůstává v minulosti, Evangelium je mrtvou literou, Církev pouhou institucí, autorita se stane nástrojem ovládání lidí, misie budou pouhou propagandou, liturgie vzpomínkovým rituálem a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.“

Další informace se týká provozu fary: od pondělí mohou probíhat všechny obvyklé akce a setkání. Je třeba dodržovat hygienická opatření (roušky, dezinfekce). V zásadě se vše řídí předpisy pro setkávání spolků a nebo pro výuku dětí ve školách. 

Doporučuji tedy, aby se rodiče domluvili s katechety ohledně výuky náboženství, zda chtějí děti na fary (arciděkanství a Hnidousy) poslat.  

Tento čtvrtek (28.5.) nebudou úřední hodiny a nebude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený v pátek 29. května mezi 10-12 hod.

Nedělní slavení:

Zítřejší mše sv. od 10.00 hod u P. Marie bude opět „zdvojená“ – paralelně bude opět druhá mše sv. na zahradě arciděkanství (doprovodí nás kytarová skupinka).

Připomínám svatodušní vigílii 30. května od 20.00 hod se křtem dospělých u P. Marie (ta se pochopitelně nebude zdvojovat), stejně jako bude dopoledne u P. Marie pouze jedna mše sv. v neděli 31. května na Boží hod svatodušní (v 10.00 hod). Ostatní mše sv. 30. a 31. května zůstávají beze změny. (V neděli je akorát přidána mše sv. v ritu antiquior v 18.00 hod u P. Marie.)

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Prosíme Ducha Svatého, aby On, Pán a Dárce života, vše obnovil:

Svatodušní novény

Drazí v XP,

dovoluji si poslat odkaz na svatodušní novény: 

http://www.vojtechkodet.cz/temata/duch-svaty/svatodusni-novena-1.html 

a nebo jedna velmi stručná:  http://www.karmel.cz/index.php/treti-rad/8-aktuality/163-svatodusni-novena

velmi pěkná je i tato z vira.cz :  https://www.vira.cz/texty/knihovna/svatodusni-novena-2012?rNo=1

a v příloze novéna s Janem Pavlem II.

Můžete si vybrat. Důležité je se připravit na naše druhé největší svátky, Letnice.

+Přijď, Duchu Svatý!+ https://www.youtube.com/watch?v=33XotuYs-io 

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Ohlášky z 17.května 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

6. neděli velikonoční je zároveň Dnem modliteb za pronásledované křesťany. Nedělní sbírka pak bude určena pro křesťany na Blízkém východě.

Několik praktických informací:

— od pátku 22. května se prosím spojme v novéně před slavností Seslání Ducha Svatého (slavnostní vigílie této slavnosti proběhne 30. května ve 20.00 hod u P. Marie a měli by být během ní pokřtěni naši katechumeni). Lze např. použít tuto novénu od P. Kodeta: http://www.vojtechkodet.cz/temata/duch-svaty/svatodusni-novena-1.html .

— obvyklé zpovídání přede mší sv. bude v Kročehlavech probíhat v knihovně/dětské místnosti vzadu v kostele a u P. Marie v druhé sakristii/depozitáři.

— pokud byste si do kostela mohli vzít vlastní zpěvníky (kancionály), tak by to bylo ideální (aby se nemusely dezinfikovat ty z kostela), případně lze využít aplikaci Kancionál – on-line odkaz je zde: https://kancional.cz/ .

— nedělní mše u P. Marie v 10 hod budou minimálně do 7. června zdvojené (paralelní mše sv. od 10 hod bude probíhat na zahradě arciděkanství).

— přenosy mší sv. přes Facebook skončí tuto neděli (17. května); pokusíme se pak ještě přenášet První sv. přijímání dětí, které by mělo proběhnou 21. června.

— na neděli 14. června potvrdil pan biskup Herbst svou účast na mši sv. s udílením biřmování (v 10 hod u P. Marie).

Děkuji za veškerou pomoc s dezinfekcí kostelů a organizací všeho s tím spojeného.

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

K blížící se slavnosti Nanebevstoupení Páně zasílám odkaz na pozoruhodnou mši Viri Galilaei (název odvozen z prvních slov introitu této mše „Muži z Galileje“ /Sk 1,11/) od G. P. Palestriny, zajímavé jsou nejen polyfonní, ale i chorální části této mše: