Oznámení z 7.5.2023 (5. neděle velikonoční)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

v příloze mailu naleznete oznámení na další velikonoční týden.

Upozorňuji, že ve čtvrtek a pátek příštího týdne nebudou dopolední adorace (zůstává pouze adorace po čtvrteční večerní mši sv. u P. Marie).

Ještě jedna zajímavost: v pondělí 8.5. si připomínáme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. V Itálii je to den připomínky Panny Marie Pompejskéhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Panny_Marie_R%C5%AF%C5%BEencov%C3%A9_(Pompei)

Okénko charity:

„Objevování charity (ve smyslu milosrdné lásky, „caritas“) není důležité jen pro ty z nás, kdo působíme v charitativních organizacích: je naprosto zásadní pro každého, kdo se chce stát lepším člověkem. Činorodá láska nás proměňuje jako jednotlivce. (…)

Kdykoli se věnujeme charitě, lépe poznáváme sami sebe. Leckdy přitom zjistíme, že skutek milosrdenství potřebuje nejen ten chudák venku, ale my sami. Možná odhalíme palčivý hlad či poušť ve svém nitru – místa hladovějící po lásce či temné kouty, kam se ani neodvažujeme vstoupit.“ 

Z knihy Štědrost a dobročinnost Magnuse Macfarlane-Barrowa, zakladatele Mary’s Meals.

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků charity se uskuteční ve čtvrtek 18.5. od 16.30 na faře-arciděkanství. 

Příprava na Letnice:

Dary Ducha Svatého 

Dar rady

Skrze dar rady Bůh svým Duchem osvěcuje naše srdce a dává nám pochopit, co máme říci, jak se máme zachovat a jakou cestu zvolit. V důvěrném vztahu k Bohu postupně odkládáme svou osobní logiku, která je často diktována naší uzavřeností, předsudky a ambicemi, a učíme se ptát Pána: „Jaká je tvoje vůle?“ Dar rady uschopňuje naše svědomí k tomu, aby činilo konkrétní rozhodnutí podle Ježíšovy evangelní logiky.

Dar síly

Darem síly Duch Svatý osvobozuje půdu našeho srdce od otupělosti, od nejistot a od všech obav, které je mohou zatěžovat, aby se v něm mohlo uskutečňovat Pánovo slovo. Existují i těžké chvíle a extrémní situace, kdy se dar síly projevuje výjimečným způsobem. Nemysleme si však, že je nezbytný pouze ve zvláštních situacích, Tento dar má být základní tóninou našeho každodenního života. Po všechny dny svého života potřebujeme sílu, abychom dovedli prožívat svou víru.

Dar umění

Dar umění nás vede k tomu, že skrze stvoření poznáváme velikost a lásku Boží a jeho hluboký vztah ke každému tvoru. Naše oči se otevírají pro kontemplaci Boha v kráse přírody, takže objevujeme, jak všechno mluví o něm a o jeho lásce. Dar umění nás uvádí do hlubokého souladu se Stvořitelem a dává nám podíl na čistotě jeho pohledu a úsudku. Chrání nás též před pokušením považovat se za pány stvoření i před pokušením zastavit se pouze u tvorů, jako by oni mohli poskytnout odpověď na všechna naše očekávání.

Program farnosti:

so 13.5. malá farní pouť do Žlábku 16 h 

ne 14.5. po mši sv. v 10 h u NPM prezentace Mary’s Meals https://www.marysmeals.cz/?pl=CZ/

19.-26. 5. pouť do Fatimy

Svatodušní oslavy kladenské farnosti:

19.-27.5. svatodušní novéna

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

so 27.5. od cca 22 h (po liturgické vigílii) celonoční svatodušní adorace-vigílie do ne 28.5., ukončení kolem 9.30

ne 28.5. Letnice

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

Požehnané dny!

P. Martin 

Oznámení z 23.4.2023 (3. neděle velikonoční)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

milost Krista Vzkříšeného, ať je s vámi se všemi!

V příloze naleznete oznámení na příští týden.

——

Charitní okénko

V neděli 23.4. se těšíme na charitní bazárek (viz příloha)na zahradě fary-arciděkanství. Myslím, že návštěvníci budou překvapeni proměnou části garáží na farní zahradě. Díky za velké úsilí a práci, kterou do této akce vložil ředitel charity p. Švec a ostatní pracovití dobrovolníci a dobrovolnice. Prosím, připojte se i vy, ostatní, třeba je občas. Charita vás potřebuje!

Aktuální informace sledujte na: https://www.facebook.com/farnicharitakladno

Tento čtvrtek 27.4. setkání dobrovolníků a spolupracovníků charity nebude.

——

Program farnosti

so 22.4. mše sv. k oslavám 1050. výročí založení pražského biskupství, 10 h Katedrála Praha (viz příloha)

ne 23.4. Bazárek (viz příloha)

út 25.4. slavnostní mše sv. 18 h sv. Florián, korunka k Dítěti Ježíši, pomazání olejem, zasvěcení, litanie; o. Pavel Michal OCD, o. Martin

so 29.4. pouť za duchovní povolání na Sv. Horu, zároveň i farní pouť, přidáme se k programu, který je v příloze Pouť za duchovní povolání; prosím zapisujte se v sakristii (jméno+kontakt) 

so 13.5. malá farní pouť do Žlábku 16 h 

ne 14.5. po mši sv. v 10 h u NPM prezentace Mary’s Meals https://www.marysmeals.cz/?pl=CZ/

19.-26. 5. pouť do Fatimy

so 27.5.svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

——

Příprava na Letnice: o sedmi darech Ducha Svatého

(postupně si během některých velikonočních nedělí probereme dary Ducha Svatého a budeme prosit o nové vylití Ducha Svatého do našich životů)

Dar moudrosti

Moudrost je schopnost dívat se na všechno Božíma očima. Duch Svatý nás nečiní moudrými v tom smyslu, že bychom měli odpověď na všechno a všechno věděli, ale v tom smyslu, že víme o Bohu, víme, jak působí Bůh, a rozpoznáme, kdy je něco od Boha, nebo od Boha není. Srdce moudrého člověka vnímá Boha. Duch Svatý nám dává schopnost dívat se Božíma očima.

Dar rozumu

Nejde zde o intelektuální schopnosti, kterými můžeme být více či méně obdařeni. Dar rozumu je milost, která v nás vzbuzuje schopnost pronikat hlouběji za vnější vzhled skutečností a zkoumat hlubiny Božích záměrů a Božího plánu spásy. Dar rozumu úzce souvisí s vírou. Když v našem srdci přebývá Duch Svatý a osvěcuje naši mysl, dává nám den za dnem růst v hlubším pochopení toho, co řekl a učinil Bůh.

——

Sbírka do fondu sv. Vojtěcha – 23.4.2023 (kompletně odevzdáváme na arcibiskupství) viz příloha

——

V hudebním okénku můžeme zavzpomínat na velkopáteční obřady a krásnou hudbu od A. Vivaldiho: https://www.youtube.com/watch?v=qYymgtCOamk/

In XP P. Martin

Oznámení z 30.4.2023 (4. neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

v příloze naleznete oznámení na další týden.

Ve čtvrtek 4.5. je liturgická připomínka sv. Floriána. Mše sv. v 18 h bude slavena v kapli sv. Floriána. Adorace po mši sv. bude také v kapli sv. Floriána

V pátek 5.5. zve bratr jáhen Václav na setkání matek s předškolními dětmi; setkání předchází bohoslužba slova od 9.30 v kapli sv. Matky Terezy na faře.

Okénko farní charity:

Jak pomoci charitě? Přidat ruce k dílu jako dobrovolník – další z pravidelných schůzek  bude ve čtvrtek 4.5. v 16.30 na faře

Nebo přispět finančně na účet farní charity: 2001263573/2010. A nebo samozřejmě modlitbou – zvlášť prosíme sv. Vincence de Paul o přímluvu. Aktuální informace naleznete na: https://www.facebook.com/farnicharitakladno/

Příprava na Letnice:

Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.
Jsem hladová, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznívá, přijď a osvěž mě.
Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudá, přijď a obohať mě.
Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.
Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.
Duchu svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem.
Apoštolové žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli.
Ale když jsi k nim přišel ty, konečně ho pochopili.
I mě můžeš darovat toto porozumění.
Přijď, můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má sílo a mé světlo.
Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu ukojit svou žízeň.
Jedna tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je.
Ježíš říkal, že přijdeš k nevědomým, já jsem nejnevědomější ze všech.
Neprosím tě za žádnou jinou vědomost než o tu, jak lze najít Ježíše.
Neprosím tě o žádnou jinou moudrost, než o pochopení Ježíše.

(sv. Miriam od Ukřižovaného, bosá karmelitka)

Připomínám ještě dvě církevní přikázání

2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
„Každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen alespoň jednou za rok upřímně vyznat své těžké hříchy“.
3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
„Každý věřící je po svém prvním svatém přijímání povinen alespoň jednou za rok přistoupit k svatému přijímání. Toto přijímání je povinen splnit v době velikonoční, pokud je ze spravedlivého důvodu nesplní v jinou dobu během roku“.

Eucharistická hodina 

Pokud byste se ještě někdo chtěl přidat do společenství Eucharistická hodina, tak mi prosím dejte vědět. Otcové premonstráti pošlou modlitební pomůcky a mají každý měsíc mši sv. za členy společenství.

Program farnosti:

so 29.4. pouť za duchovní povolání na Sv. Horu, zároveň i farní pouť

so 13.5. malá farní pouť do Žlábku 16 h 

ne 14.5. po mši sv. v 10 h u NPM prezentace Mary’s Meals https://www.marysmeals.cz/?pl=CZ/

19.-26. 5. pouť do Fatimy

19.-27.5. svatodušní novéna

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

so 27.5. od cca 22 h (po liturgické vigílii) celonoční svatodušní adorace-vigílie do ne 28.5., ukončení kolem 9.30

ne 28.5. Letnice

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

Požehnané dny!

P. Martin

Oznámení z 16.4.2023 (2. neděle velikonoční; svátek Božího milosrdenství)

Vážení a milí farníci,

milost našeho Pána vzkříšeného, ať je s vámi se všemi!

Dnešní informace budou zase trochu delší a naleznete i více příloh, tak prosím o trpělivost.

Nejprve velké díky – ministrantům, hudebníkům, květinářkám, všem, kteří se podíleli na výzdobě a úklidu našich kostelů – za přípravu na Velikonoce.

——

Okénko farní charity:

Díky za barevná velikonoční vajíčka, která jste rozdávali po nedělní mši sv.u P. Marie!

Prosíme o vrácení postních kasiček (můžete buď k mým rukám nebo přímo panu řediteli charity; v Kročehlavech můžete předat paní Prentisové).

Bazárek – chystáme bazárek dětského oblečení a hraček. Po mši sv. u P. Marie v neděli 23.4. na faře (viz příloha)

Příští setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity bude ve čtvrtek 20.4. v 16.30 na faře.

——-

Příprava na Letnice:

„Jak se velikonoční událost, která se stala jednou provždy, stane skutečností i pro nás? Právě prostřednictvím Ducha svatého…
Vždyť skrze něho je nám Bůh přítomen.

Bez něho (Ducha Svatého) je Bůh vzdálený,
Kristus zůstává v minulosti,
Evangelium je mrtvou literou,
Církev pouhou institucí,
autorita se stane nástrojem ovládání lidí,
misie budou pouhou propagandou,
liturgie vzpomínkovým rituálem
a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.“
(patriarcha Ignatios IV.)

——-

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.
——

Program farnosti:

so 15.4. Národní pochod pro život Praha (viz příloha)

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10 h NPM (dopolední mše sv. pouze u P. Marie; večerní u sv. Floriána zůstává beze změny)

čt 20.4. beseda se sestrou vincentkou Petrou Součkovou o řeholním životě, 19.30 fara-arciděkanství

pá 21.4. první ze šesti příprav dětí na 1. sv. přijímání 15 h fara-arciděkanství

so 22.4. mše sv. k oslavám 1050. výročí založení pražského biskupství, 10 h Katedrála Praha (viz příloha)

ne 23.4. Bazárek (viz příloha)

ne 23.4. společné čtení Božího slova na faře v Hnidousích od 17 h budeme rozjímat hned nad dvěma texty evangelia – Mt 6, 6.-18. a Lk 11, 1.-13. Hlavním tématem bude modlitba

so 29.4. pouť za duchovní povolání na Sv. Horu, zároveň i farní pouť, přidáme se k programu, který je v příloze Pouť za duchovní povolání; prosím zapisujte se v sakristii (jméno+kontakt) 

so 13.5. malá farní pouť do Žlábku 16 h 

ne 14.5. po mši sv. v 10 h u NPM prezentace Mary’s Meals 

19.-26. 5. pouť do Fatimy

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

——

Požehnané velikonoční dny!

P. Martin 

Vzpomínka na krásné slavení:

Oznámení z 9.4.2023 (slavnost Zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční)(Květná neděle)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP!

+Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!+

Přeji vám všem požehnané Velikonoce a radost z toho, že jsme povolání k životu Dárcem života: „Já jsem Živý. Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. (Zj 1,17-18)“

V příloze mailu naleznete oznámení na velikonoční oktáv.

Dovolím si upozornit na změny v bohoslužebném pořádku v následujícím týdnu:

V úterý bude mše sv. slavena u sv. Floriána, podobně i ve čtvrtek se vracíme k slavení mše sv. do kostela Nanebevzetí Panny Marie.

V pátek bude mše sv. v Kročehlavech už v 17 h (a přede mší sv. se v 16.30 pomodlíme velikonoční cestu světla). 

V sobotu bude večerní mše sv. s nedělní platností slavena v 18 h v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

V neděli dopoledne bude mše sv. slavena pouze v 10 h v kostele Nanebevzetí Panny Marie (návštěva otce biskupa V. Malého). 

Po této mši sv. (v cca 11.15) bude slavit Vzkříšení řeckokatolická farnost.

Slavení Velikonoc podle juliánského kalendáře, kterým se řídí řeckokatolická a pravoslavná církev, je důvod pro změny v pátečním a víkendovém slavení v našich kostelích. 

S pozdravem a požehnáním!

P. Martin