Oznámení z 19.3.2023 (4. neděle postní – Ježíš uzdravuje slepého od narození)

Vážení a milí farníci,
sestry a bratři v Kristu,

níže naleznete oznámení na příští týden. 

Upozornění na změny ve slavení příští týden: mj. v pátek 24.3. nebude mše sv. a křížová cesta ve Vrapicích. 

Příští týden ve čtvrtek a pátek nebudou dopolední adorace.

——

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 23.3. od 16.30 h na faře-arciděkanství. V příloze mailu naleznete zápis ze schůze FCh z 9.3.

——

V příloze je pozvánka na pouť za duchovní povolání na Sv. Horu (so 29.4.). Podobně jako minulý rok by se i naše farnost letos přidala k programu této pouti. Přihlašovat se můžete v sakristii (zanechte prosím svoje jméno + kontakt).

——

—— 

Malá farní postní duchovní cvičení, další pokračování:

Třetí týden

1. Kristus ruských myslitelů 

(Jak se jedná o duchovní obnovu s P. Špidlíkem, tak tu musí být trocha křesťanského Východu. Ale nebojte se toho, stojí to za to a je to pravověrné.😇)

Lidská svoboda je kristologická (=založena na Kristu)

Základní východisko a pravda víry: Kristus je Bohočlověk (=pravý Bůh a pravý člověk). Tato pravda víry musí být ohniskem celého našeho duchovního života. (Jak tuto skutečnost prožívám já?)

Položme si několik otázek:

a) Lidská svoboda je neomezená? Kristus káže lidským synům a dcerám plnou svobodu Božích dětí. To se nám, lidem, líbí. Jenže: tím, že užíváme (špatně) neomezené svobody, tak ničíme sami sebe i svět kolem nás. 

b) Svoboda převyšuje rozum? Absolutně svobodný člověk (který chápe svobodu bez Boha) je nerad spoutáván jakoukoliv logikou (ani lidskou, ani Boží).

c) Svoboda je nadlidská? Ten, kdo chce být absolutně svobodný (tj. bez jakýchkoli hranic!), má ve svém jednání cosi démonického. Někteří lidé jsou pak jako „posedlí“ sexualitou, bláznivými úvahami, zhýralostí… Taková „posedlost svobodou“(=dělám si, co chci; hlavně, ať mě druzí, svět, Bůh neomezují!) nakonec vede k strašnému otroctví. 

d) Svoboda je kristologická (=založena na Kristu). Cílem takové svobody je být ztotožněn s Kristem. Takovéto silné zaujetí Kristem je božské, neničí lidskou svobodu. Aby byl člověk svobodný, musí být božský (=podobat se stále více Bohu), a proto pouze Kristus, Bůh, který se stal člověkem, činí člověka svobodným. 

e) Svoboda je eschatologická (=zaměřena na konec našeho života). Plnou svobodu budeme mít až v nebeském království. Zatím jen trpíme, když chceme být svobodní. Avšak trpíme-li s Kristem, pak i to nás osvobozuje. (Jak užívám a prožívám dar svobody já? Umím rozlišit svobodnou vůli od svévole?)

Kristus žijící v církvi 

Principem jednoty církve je živá osoba Ježíše Krista. Tím, že nalezneme spojení s ním, vytvoří se i spojení s ostatními: jiná cesta neexistuje. 

Kde najdeme živého Krista? V Božím lidu, v církvi. Je třeba probudit smysl pro církev a smysl pro Krista, přítomného ve věřících. Do pekla jde každý sám na svůj účet; do ráje lze vstoupit jen se všemi ostatními. (Jak chápu církev? Jako tajemné tělo Kristovo svolané Duchem Svatým? A nebo jako „spolek zahrádkářů“?)

2. Kristus – Antikrist 

Starozákonní proroci bojují proti pohanské modloslužbě. 

Jan Křtitel a Ježíš bojují proti idolatrii (klanění se) Zákonu, jak ho (špatně) vykládali ti z farizejů, kteří nakonec poslali Ježíše na smrt. Starý Zákon je samozřejmě od Boha, ale v podání farizejů odloučený od Boha, a tak farizeům posloužil k odsouzení na smrt Bohočlověka Ježíše. 

I dnes prostřednictvím různých falešných ideálů (idolů;  takovým falešným ideálem je třeba komunismus, hnutí New Age, a vůbec všechny bludy a fanatismy) Antikrist ovládá svět a tváří se jako anděl světla. (Např. komunismus se tváří jako že chce uskutečnit ráj na zemi, ale to je falešná představa.)

Humanistický Antikrist

Pokušení: pravým Božím Synem budu já, uskutečním, co se nepodařilo Kristu. (Všechny sjednotím, usmířím, naplním jejich touhy, ale bez Krista – pouze lidsky, humanisticky.)

Další pokušení: dávat přednost darům před dárcem, tedy Kristem. 

3. Následování Krista 

Kristus se nenapodobuje jako nějaký vnější vzor (hrdina), ale proto, že věřící je s Kristem úzce spojen.

Následovat Krista pro Origéna znamená: zachovávat Kristovy ctnosti: inteligence, moudrost, pravda, spravedlnost… A také napodobovat Krista v jeho pokoře, námahách, utrpení. 

Kristus – ideál mladých 

Vyvrcholením všech příslibů je Kristus, v němž jsou shrnuty všechny ideály a všechny sny lidstva (tj. i mladých; vzpomeňme na bl. Carla Acutise, např.)

Ctnosti Kristovy 

Začíná se od Božích přikázání: je to Bůh, který k nám skrze ně mluví. Nebudeme se na ně dívat jako na povinnosti, ale jako na rozhovor s Kristem. „Kdo nezachovává Ježíšova slova, nemůže pochopit jejich hluboký smysl.“

Přikázání jako nejnižší hranice, pod kterou není dovoleno sestoupit.

Ježíš je ctnost sama, my můžeme mít jen podíl na ctnosti. On je Spravedlnost, Moudrost, Pravda. My ctnosti uskutečňujeme v našem životě a jsou měřítkem našeho zbožštění (=nakolik patříme Bohu).

4. Kristus v Písmu svatém 

Důležité setkání s Kristem: tehdy, když čteme Písmo. (Origénes prodal ostatní knihy a věnoval třetinu noci četbě Písma. )

Čtenář Písma má být duchovní, protože autentický vykladač svatých textů je Duch Svatý. 

Na počátku není nutné chápat vše, co se čte. Písma obsahují Boží tajemství, jež Bůh zjevuje postupně a podle stupně dosažené čistoty srdce. 

Pravý smysl Písma je duchovní. Bible je psaná pod vlivem Ducha Svatého (stejně jako se Ježíš, vtělené Slovo Boží, narodil z Ducha Svatého a Marie Panny).

Svatý a neomylný zůstává duchovní smysl Písma, který Bůh otevírá těm, kdo ho hledají. To mohou zkoušet ti, kdo se denně modlí žalmy. 

(Čtu denně Písmo? Prosím nejprve Ducha Svatého, aby mne osvítil a vedl? Nacházím v Písmu odpovědi na své životní otázky? Hledám je tam vůbec?)

Duchovní smysly Písma 

Nesprávný výklad některých křesťanů: čtou sice Písmo, ale nedělají z četby žádný konkrétní závěr pro vlastní život. Písmo se tak stane knihou povídek, ale ne živým setkáním s Kristem. 

Proniknout do smyslu Písma vyžaduje námahu. 

První stupeň četby: Písmo je životní pravidlo. 

Druhý stupeň: vidět Krista v obrazech ( =alegorická četba) i Starého zákona.

Důležité je číst celé Písmo skrze Krista.

——

——

Úklidy v našich kostelích:

 • St 29.3. mezi 17-19 hodinou proběhne předvelikonoční úklid výše položených míst v kostele N.P.M. pomocí prachovek na tyčích a vysavačem. Prosíme o pomoc 5 mužů. Kontakt: Michal Přibyl, mi.pribyleznam.cz, tel: 606 655 053
 • Úklid kostela sv. Mikuláše v Hnidousích bude probíhat od 27. 3. do 1. 4. Každý se v tomto období může zapojit podle svých časových možností. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se přihlásili paní Laďce Urbanové e-mailem: urbanova.ladislava@seznam.cz Úklidové prostředky si přineste s sebou.
 • so 1.4. od 9 h Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech kontakt: pí Prentisová 776 268 202
 • po 3.4. od 17 h sv. Florián kontakt: pí Caithamlová 776 744 227
 • út 4.4. 17-19 h NPM kontakt: pí Popovičová 720 076 648
 • Velký pátek 7.4. od 9 hod sv. Mikuláš Vrapice kontakt: pan Miškovský 737 316 500

Můžete si tedy vybrat, který den a který kostel pomůžete uklidit. Můžete se také předem domluvit s odpovědnými farníky (mail/telefon jsou uvedeny výše). Děkuji všem, kteří pomáhají už teď!

——

A nejen naše kostely potřebují uklidit, ale i naše duše 😇 – předvelikonoční zpovídání:

Pá 31.3. 17-19 Kročehlavy

Ne 2.4. 14.30-16.30 fara-arciděkanství

Po 3.4. 17-19 Kročehlavy

Út 4.4. 17-19 fara-arciděkanství

St 5.4. 17-19 Kročehlavy

Zelený čtvrtek 6.4. NEZPOVÍDÁ SE

Velký pátek 7.4. 14-16 kostel NPM

Bílá sobota 8.4. NEZPOVÍDÁ SE

Neděle Vzkříšení 9.4. – jako obvykle před bohoslužbami 

Pondělí velikonoční 10.4. – jako obvykle před bohoslužbami

——

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.

——

Z níže uvedeného programu naší farnosti bych rád upozornil na postní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 25.3. Povede ji bývalý generální vikář, otec Michael Slavík. A  trojí biskupskou návštěvu: na neděli Božího milosrdenství slíbil návštěvu o. biskup V. Malý a biřmovat (a oslavit výročí posvěcení kostela NPM) 11.6. přijede o. biskup K. Herbst. V srpnu (20.8.) by měl dorazit mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. V kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Kročehlavech přivítáme na poutní slavnosti v pátek 16.6. otce opata Prokopa Siostrzonka.  

Program farnosti:

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

st 22.3. po večerní mši sv. se pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara (plakátek v příloze) slavnost Zvěstování Páně 

so 25.3. po večerní mši sv. na faře se pomodlíme zasvěcení Dítěti Ježíši a bude následovat pomazání olejem 

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků do velikonoční Naděje

od 27. 3. do 1. 4. úklid kostela sv. Mikuláše Švermov

st 29.3. úklid kostelaNPM 17-19 h (1. část)

so 1.4. úklid kostela v Kročehlavech od 9 hod

2.4. Květná neděle

!!NEKONÁ SE 2.4. Květná neděle koncert 16 h NPM Gemini musicales A. Vivaldi: Stabat Mater 

po 3.4. úklid kaple sv. Floriána od 17 h

út 4.4. úklid kostelaNPM 17-19 h (2. část)

st 5.4. koncert 19 h NPM Chorus Carolinus a další: G.B. Pergolesi: Stabat Mater

pá 7.4. úklid kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích od 9 h 

6.-9.4. Velikonoce 

so 15.4. Národní pochod pro život Praha (viz příloha)

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10h NPM (dopolední mše sv. pouze u P. Marie; večerní u sv. Floriána zůstává beze změny)

so 22.4. mše sv. k oslavám 1050. výročí založení pražského biskupství, 10 h Katedrála Praha (viz příloha)

so 29.4. pouť za duchovní povolání na Sv. Horu, zároveň i farní pouť, přidáme se k programu, který je v příloze Pouť za duchovní povolání; prosím zapisujte se v sakristii (jméno+kontakt) 

so 13.5. malá farní pouť do Žlábku 16 h 

19.-26. 5. pouť do Fatimy

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

——

ekonomickým záležitostem několik poznámek (na pokračování. 3. část):

Dnes začneme poděkováním:

Všem dárcům bychom my, ekonomická rada farnosti, chtěli poděkovat. Zvlášť si vážíme toho, že máme dárce, kteří žijí skromně, a pak přispějí kostelu významnou částku. Pán Bůh vám zaplať.
Ještě se sluší dodat, že ve farnosti také probíhají opravy liturgického vybavení a uměleckých předmětů. Mohli jste si například všimnout některých renovovaných soch. V tomto případě je situace taková, že se našel dárce, který celou obnovu vzal na sebe a kompletně ji zaplatil. Tak některým z nás leží osud našich kostelů na srdci. Pán Bůh vám to oplať.

Duchovní záležitosti jistě nelze vyčíslit, ani zaplatit, ale každý bychom se měli zamyslet nad tím, jakou „cenu“ pro nás má církev, jakou „cenu“ pro nás má křesťanství, jakou „cenu“ pro nás má Bůh. A porovnat to s tím, kolik prostředků jsme ochotni běžně vynakládat na své záliby, sporty, kroužky a nebo třeba dovolené.
Pokud budeme přispívat své farnosti stejně jako dosud, je úplně jisté, že to, co nutně potřebuje opravit, tak z vlastních prostředků neopravíme. A znovu se vraťme k letopočtům 2030 a 2042, o kterých byla řeč minule. Uvědomme si, že v současné době bychom rozhodně nebyli s to uživit své kněze. Pokud nám tedy tedy církev, naše náboženství a nakonec Bůh sám za to stojí a budeme chtít mít na Kladně bohoslužby i v budoucnu, budeme muset přispívat více. Dříve se k tomu používal jednoduchý systém zvaný desátky. To slovo se podařilo odpůrcům církve v minulých sto letech natolik znetvořit, že ho ani nechceme vyslovit. Přitom na tom není vůbec nic špatného, když deset procent svých čistých příjmů dám k dispozici své církvi, aby mohla svobodně plnit své poslání. Tento systém nadále využívají naši odloučení bratři (o sektách ani nemluvě). I na skutečnou charitativní činnost, ke které jsme Pánem povoláni, je potřeba také peněz.
Zcela konkrétně bychom tedy chtěli povzbudit všechny z vás, kteří můžete a jste ochotni přispívat té nebo oné organizaci, o níž vlastně nic moc nevíme, abyste zvážili, zda není lepší přispět vlastní farnosti. Daňové potvrzení daru není problém, jak jsme zmiňovali minule.
Ještě k vašemu zamyšlení: pokud pracujete ve firmách na pozicích, ze kterých můžete ovlivnit, komu vaše firma dává dary, tak prosíme o pomoc, o „přímluvu“.. Pro firmy kromě daňového potvrzení připravíme i písemnou darovací smlouvu, tj. podklady pro účetnictví.
A úplně naposled: Můžete své farnosti pomoci i svou prací. Jste fundraiser? Vyznáte se v dotacích? Řekněte nám, co umíte. Jako ekonomická rada děláme pro církev zadarmo a ve svém volném čase. Budeme rádi za pomoc.

A ještě jednou velké díky za veškerou pomoc všem, kteří jste už farnosti pomohli a dál pomáháte! 

(Zpracováno ve spolupráci s ekonomickou radou farnosti)

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkujivšem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

Sbírky vyhlášené arcibiskupstvím/Sv. stolcem (kompletně se odvádějí na arcibiskupství):

    7.4. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi (viz příloha)

  23.4. Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) (viz příloha)

FARNOST2801706002/2010
Opravy arciděkanství2001730194/2010
Opravy Vrapice sv. Mikuláš2101826652/2010
Opravy Švermov sv. Mikuláš2401706003/2010
Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně2501952754/2010
FARNÍ CHARITA2001263573/2010

—–

In XP P. Martin

Oznámení z 12.3.2023 (3. neděle postní – Ježíš a samařská žena)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

v příloze mailu naleznete oznámení na příští týden. 

Dnes nebo zítra můžeme začít novénu k sv. Josefovi, jehož svátek letos připadá na 20.3. (přesouvá se z příští neděle na následující pondělí). Třeba tuto: https://www.falukov.cz/o-nas/zivot-farnosti/modlitby/novena-k-sv-josefovi/ nebo jakoukoliv jinou.😇

Na měsíc duben přišlo několik pozvánek z arcibiskupství. Naleznete je v přílohách. Jednou z nich je i pozvánka na pouť za duchovní povolání na Sv. Horu. Podobně jako minulý rok by se i naše farnost letos přidala k programu této pouti. Přihlašovat se můžete v sakristii (zanechte prosím svoje jméno + kontakt).

——

Ještě upozorním na přílohu charita – úřední hodiny. Jsou tam informace o nabízené pomoci a také informace o sbírce dětského oblečení a sbírce potravin. Prosím, zapojte se. Díky.  sv. Jan Zlatoústý řekl toto v jednom ze svých kázání: „Když chcete vzdávat čest Kristovu tělu, nepřehlížejte ho, když je nahé; nevzdávejte v hedvábných paramentech čest Kristu eucharistickému, zatímco před chrámem si nevšímáte jiného Krista, jenž je sužován chladem a temnotou“ (Hom. in Matthaeum,50,3: PG 58).

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 16.3. od 16.30 h na faře-arciděkanství

——

——

Jak jsem psal minule, tak bych vám rád předal několik duchovních impulzů na základě duchovních cvičení otce Špidlíka. Zde jsou tedy podněty na další týden:

Druhý týden:
1. Původ zla – odpovědnost člověka: zlo vzniká ve chvíli svobodného souhlasu. Origenes píše: „Nedávej vinu ďáblovi, ani tělu, ale přičti vinu sám sobě.“ Ale jsme svobodní lidé: kdo svobodně zvolil špatnou cestu, je svobodný vrátit se zpět.
Každý z nás vlastní ráj a tím je naše srdce, stvořené Bohem, a každý z nás zakouší hada, který tam proniká, aby nás svedl.
Pět stupňů, jak špatné myšlenky pronikají do srdce:
a) „ponoukání“, neboli první myšlenka. Není zde vina.  Nebudeme se jich (špatných myšlenek) moci zbavit do konce života (realita našeho života).
b) „rozhovor“ – kolik času a síly trávím pošetilými vnitřními rozhovory typu: kdo mě to rozhněval ? – představuji si, jak mu nabiju, jak ho urazím, pak mu odpustím, ale zase se s ním vnitřně hádám a zas mám myšlenky, co bych mu mohl provést… (pořád dokola, k ničemu to nevede; náběh na koloběh pomsty)
c) „boj“ – myšlenka (např. na pomstu) se po takovém dlouhém rozhovoru usídlí v srdci. Další příklad: smyslný člověk má představivost tak ušpiněnou nečistými obrazy (dnes často televize, internet), že se jich nedokáže zbavit. Je ale stále svobodný, ale zbavit se toho stojí námahu: musí bojovat.
d) „souhlas“ – kdo prohrál boj, rozhodne se vykonat, co mu vnuká špatná myšlenka. V tomto okamžiku se už páchá hřích v pravém a plném smyslu, i když se ještě nevykoná navenek. Hřích ale zůstává v nitru. Je to hřích v myšlenkách. („Vyznávám se všemohoucímu Bohu … že často hřeším myšlením (!), slovy i skutky …“)
e) „vášeň“ – kdo často podlehne špatným myšlenkám, oslabí svůj charakter. Vzniká stálá náklonnost (habitus) ke zlému. Vášeň v tomto smyslu zotročuje člověka. Člověk může upadnout do těžkého hříchu a v něm zůstávat..
(Jak bojuji já? V čem a proč rychle podlehnu? Chci se vůbec vzepřít hříchu? Nespoléhám v duchovním boji jen na sebe? Volám na pomoc Pána?)
Potřebujeme mít bdělé srdce.  Vzpomínka na Spasitele poslouží vždy proti všem zlům (opakování jména Ježíš, střelné modlitby: Pane smiluj se! Přetvoř naše srdce podle Srdce svého! Odstup satane!…)
Pečlivý odpor proti špatným myšlenkám se nazývá duchovní zdrženlivost a duchovno pozornost.
2.Tvrdost srdce
Pouštní otcové radí důkladně zpytovat svědomí i v této věci: pro který z mých hříchů trpí druzí i svět? (Nejen dědičný hřích, ale i osobní hříchy ničí harmonický řád stvoření.)
Duchovní necitelnost znamená ztrátu zájmu o Boží vůli a nadměrnou vnímavost pro vše, co odvádí od vzpomínky na Boha. Srdce je necitelné, tvrdé, „sklerotické“- zapomíná na Pána. Jan Zlatoústý: „Neříkej, že jsi slabý, řekni, že jsi hříšník.“ (Pozoruhodné zjištění z novější doby od Teofana Zatvornika: i mezi lidmi, kteří se často zpovídají není mnoho těch, kteří dokážou říci: „Jsem hříšník, Pane, smiluj se nade mnou.“) (Jak to mám já? Umím si přiznat svou hříšnost? Vyznat ve sv. smíření?)
Rozháranost v myšlení
Jsem hříšník, uznávám tedy i svoji odpovědnost, a tak je možno začít spolupracovat s Boží milostí na obnovení vnitřního pokoje. Je mysl zaplavena myšlenkami? Je třeba se je naučit rozlišovat. Myšlenky je třeba vyjevovat duchovnímu otci/matce (stará tradice pouštních otců a matek = dnes bychom řekli představení kláštera; toto se přeneslo do individuální zpovědi, příp. duchovního vedení i na Západě). V tomto případě nesmíme být mlčenliví. Jako pomůcka (k vyjevení špatných myšlenek) slouží výčet hlavních neřestí neboli hříchů: a) nestřídmost (obžerství) b) chlípnost c) lakomství d) smutek (nebo závist = smutek nad úspěchem druhého) e) hněv f) lhostejnost (lenost) g) marnivost h) pýcha. (Který z těchto hříchů je přítomen v mém životě? Jak s ním bojuji?)
Pokušení lidí, kteří se snaží pěstovat duchovní život: únava z věcí Božích, vlažnost, chuť všeho nechat. Je třeba toto přemoci, nenechat se napálit Zlým.
Vlastní vůle
Ta nám pomůže postavit se proti zlým myšlenkám a přemoci je. A nebo je vlastní vůle svévolí a stává se pramenem každého zla (= neposlušnost, dělám si, co chci, bez ohledu na Boží vůli). Svobodná vůle (patří k dokonalosti)×vlastní vůle (svévole). Dorotej z Gazy: „Vlastní vůle je lpění na špatné myšlence takovým způsobem, že ji chceme uskutečnit za každou cenu.“ V běžné řeči pro vlastní vůli užíváme slov jako tvrdohlavost, umíněnost, neústupnost. Je to zeď, která odděluje člověka od Boha. Lze ji zbořit jen pokorou. (Chci sebe a své myšlenky a představy prosazovat „tvrdohlavě“, za každou cenu – vůči bližním i vůči Bohu?)
3.Smrt a soud
Člověk se nemůže vyhnout smrti, ale může zemřít s Kristem a přeměnit tuto skutečnost smrti ve Vzkříšení. Smrt pak není strašidlo, ale znamení, které dává smysl celému životu podobně jako křest a vede nás k Pánu.
Soud
Bázeň Boží je velmi užitečná. Všichni lidé, kteří umírají jsou jakýmsi způsobem v pekle. Kristus sestupuje, aby všem podal ruku a aby je táhl s sebou vzhůru do nebe. Tak se spasí.  A ti, kteří odmítnou jeho ruku? To je tragická volba pekla. Peklo, věčná záhuba, je konkrétní a pravdivá skutečnost, která se pociťuje ve všech trápeních a úzkostech už tady na zemi, ale je v protikladu s Kristovým vykoupením. Jsme v situaci zavržených a zároveň vykoupených. (Jak přemýšlím o těchto „posledních věcech člověka?“ Beru je vážně a nebo se je snažím vytěsnit jako něco, co neptří do života „moderního“ člověka?)
Transitus (přechod)
Očistec
Ti, kteří lpí na pozemských věcech, přecházejí k Otci bolestně a namáhavě. Je to očistný přechod a během té doby se má duším pomáhat modlitbami církve. (Modlím se za zemřelé?)
4. Pokání
Síla metanoie (Pokání)
Když si uvědomíme hřích, cítíme potřebu očištění. Izák Syrský: „Duše vidí Boha podle čistoty srdce.“
Litovat spáchaného zla je považováno za nezbytné pro všechny. Pokání je „nový křest „. Křest slz: duše je mrtvá pro hříchy. Slzy padající na tělo by nemohly vzkřísit mrtvolu, ale padají-li však na duši, vzkřísí ji z mrtvých a dávají jí znovu žít.
Žádný hřích není tak těžký, aby nemohl být odpuštěn po opravdové lítosti.
Problémem jsou „habituální hříchy “ ,tj. hříchy konané ze zvyku. Jan Zlatoústý: „Jen neupadnout do zoufalství. Zhřešils? Řekni Bohu: hřešil jsem. Je to tak namáhavé?“
Pokání je radostné poselství, křesťanské evangelium.
Penthos – řecký výraz pro stálou zkroušenost.
Škodlivý smutek×smutek spásonosný
Jediná věc, která má pro duchovního člověka nedozírnou cenu, je Boží milost. Její ztráta je důvodem k pláči = spásonosnému smutku. Pláč má trvat krátce, protože se spojuje s vírou v Boží milosrdenství a snadné odpuštění hříchů.
Bolest nad hříchy a svátostná zpověď se nazývá metanoia (= obrácení).
Trvalý pláč (nikoliv smutek) plyne z útěchy, že Bůh milosrdně odpouští naše hříchy a že se můžeme považovat za milované děti, i když jsme zhřešili. Kdo má tento cit, může si v mysli připomínat všechny své hříchy, už ho nezarmucují, hříchy jsou odpuštěny a tyto slzy mají sladkost útěchy. Nezapomínejme na tento útěšný rys křesťanského pokání.
Svátostné pokání = zpověď
Pokání není jen osobní obrácení. Hřích je totiž úkon, který zahrnuje i vztah člověka ke společenství církve. Tedy je důležitá zpověď (kněz zastupuje společenství církve).
Zpověď jako malá duchovní obnova: každá zpověď se může zaměřit na na některý z duchovních aspektů našeho života: Boží láska, láska k bližnímu, poslušnost, pokora atd. Lze k tomu jako přípravu číst vhodnou knihu, která pojednává o těchto tématech. Při četbě často objevíme, kolik chybujeme vzhledem k jednotlivým námětům.
Kdo se naučil dobře zpytovat svědomí, považuje častou zpověď za normální prostředek pokroku. Je chyba, když si způsob zpovědi tak ztížím, že se jí raději vyhnu. Církev jako taková klade nejmenší podmínky. Proč se tedy vyhýbat její svátostné modlitbě, která je tak účinná pro naše vnitřní očištění? (Nevyhýbám se zbytečně zpovědi? Neodkládám ji?)

——

——

V neděli 12.3. od 17 h proběhne na faře v Hnidousích další společné čtení Božího slova. Budeme rozjímat nad 17. kapitolou druhé knihy Mojžíšovy (Ex 17, 1-16). Prosíme zájemce, aby potvrdili účast Janu Mourkovi e-mailem: mourek@natur.cuni.cz

——

Termín následující víkendovky je 17. – 19.3. 2023.

Sejdeme se v pátek na faře v Hnidousích v 18:30-19:00 a končit budeme po nedělní mši sv. (začátek mše 10:30).

S jídlem budeme začínat páteční večeří a končit nedělní snídaní. 

S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, hygienu, baterku… 

Cena: 350,-

Prosím o potvrzení účasti na tento mail, děkuji: anna harigelova <harigelovaanna@gmail.com>

——

Úklidy v našich kostelích:

 • St 29.3. mezi 17-19 hodinou proběhne předvelikonoční úklid výše položených míst v kostele N.P.M. pomocí prachovek na tyčích a vysavačem. Prosíme o pomoc 5 mužů. Kontakt: Michal Přibyl, mi.pribyleznam.cz, tel: 606 655 053
 • Úklid kostela sv. Mikuláše v Hnidousích bude probíhat od 27. 3. do 1. 4. Každý se v tomto období může zapojit podle svých časových možností. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se přihlásili paní Laďce Urbanové e-mailem: urbanova.ladislava@seznam.cz Úklidové prostředky si přineste s sebou.
 • so 1.4. od 9 h Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech kontakt: pí Prentisová 776 268 202
 • po 3.4. od 17 h sv. Florián kontakt: pí Caithamlová 776 744 227
 • út 4.4. 17-19 h NPM kontakt: pí Popovičová 720 076 648
 • Velký pátek 7.4. 9 hod sv. Mikuláš Vrapice kontakt: pan Miškovský 737 316 500

Můžete si tedy vybrat, který den a který kostel pomůžete uklidit. Můžete se také předem domluvit s odpovědnými farníky (mail/telefon jsou uvedeny výše). Děkuji všem, kteří pomáhají už teď!

——

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.

——

Z níže uvedeného programu naší farnosti bych rád upozornil na postní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 25.3. Povede ji bývalý generální vikář, otec Michael Slavík. A  trojí biskupskou návštěvu: na neděli Božího milosrdenství slíbil návštěvu o. biskup V. Malý a biřmovat (a oslavit výročí posvěcení kostela NPM) 11.6. přijede o. biskup K. Herbst. V srpnu (20.8.) by měl dorazit mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. V kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Kročehlavech přivítáme na poutní slavnosti v pátek 16.6. otce opata Prokopa Siostrzonka.  

Program farnosti:

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

12.3. 3. neděle postní NPM 15 h křížová cesta seniorů 

12.3. 3. neděle postní společné čtení Božího slova faraHnidousy17 h 

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

17.-19.3. víkendovka v Hnidousích

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara (plakátek v příloze)

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků do velikonoční Naděje

od 27. 3. do 1. 4. úklid kostela sv. Mikuláše Švermov

st 29.3. úklid kostelaNPM 17-19 h (1. část)

so 1.4. úklid kostela v Kročehlavech od 9 hod

2.4. Květná neděle

2.4. Květná neděle koncert 16 h NPM Gemini musicales A. Vivaldi: Stabat Mater 

po 3.4. úklid kaple sv. Floriána od 17 h

út 4.4. úklid kostelaNPM 17-19 h (2. část)

st 5.4. koncert 19 h NPM Chorus Carolinus a další: G.B. Pergolesi: Stabat Mater

pá 7.4. úklid kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích od 9 h 

6.-9.4. Velikonoce 

so 15.4. Národní pochod pro život Praha (viz příloha)

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10h NPM (dopolední mše sv. pouze u P. Marie; večerní u sv. Floriána zůstává beze změny)

so 22.4. mše sv. k oslavám 1050. výročí založení pražského biskupství, 10 h Katedrála Praha (viz příloha)

so 29.4. pouť za duchovní povolání na Sv. Horu, zároveň i farní pouť, přidáme se k programu, který je v příloze Pouť za duchovní povolání; prosím zapisujte se v sakristii (jméno+kontakt) 

so 13.5. malá farní pouť do Žlábku 16 h 

19.-26. 5. pouť do Fatimy

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

——

ekonomickým záležitostem několik poznámek (na pokračování. 2. část):

Ještě k tématu z minulého ekonomického okénka (tj. uvedení na pravou míru nepřesných informací o majetku církve): Co bychom měli zdůraznit je to, že od roku 2030 již stát nebude přispívat církvi na platy duchovních a v roce 2042 skončí i výplata finančních restitučních náhrad. To všechno vede diecézi k revizi pravidel hospodaření. Jak bylo zmíněno minule, tak z arcibiskupství příspěvky nedostáváme, ale naopak jsme povinni my jim přispívat. Podle nových pravidel hospodaření v diecézi se míra naší solidarity s diecézí ještě zvyšuje. 

Otázkou tedy je, z čeho jako farnost žijeme, kde na to všechno (běžný provoz, opravy) bereme peníze? Jednoduše řečeno: Jen z toho, co si sami mezi sebou vybereme a z výnosů z našeho majetku. Tedy z kostelních sbírek a darů a v určité míře z nájmů z našich nemovitostí.

Jak je to tedy se sbírkami: Běžná kostelní sbírka je taková, která v zásadě zůstává ve farnosti pro její potřebu. Ale ne tak docela, protože ze sbírek máme předepsaný odvod diecézi ve výši 10%, přičemž prvních 100 tisíc v kalendářním roce se nezdaňuje. Ty takzvané účelové sbírky, což jsou arcibiskupem vyhlášené sbírky např.: na Svatou zemi, na bohoslovce, na platy duchovních v diecézi, na církevní školství, na charitu a podobně, to jsou peníze, které my sice vybereme, ale celé posíláme dál. Pro farnost z nich nic nezůstává.

Teď dary. Jaký je vlastně rozdíl mezi sbírkou a darem? Na první pohled v tom asi moc rozdíl nevidíte, ale přesto zde rozdíly jsou. Jak právně, tak daňově. I my jako farnost jsme totiž povinni platit daně, přestože v některých případech jsme od daně jako nezisková organizace osvobozeni. Sbírka je váš pravidelný příspěvek, na který od nás nikdy nedostanete žádné daňové potvrzení. Ale zase na straně farnosti je taková sbírka vždy osvobozeno od daně. Dar naproti tomu, je pro vás daňově výhodnější. Pokud máte nějaké zdanitelné příjmy, můžete si za určitých okolností poskytnuté dary odečíst od základu daně a tak si daň snížit. Týká se to všech pracujících (zaměstnaných), ale samozřejmě také podnikatelů a firem (právnických osob). Když se tedy rozhodnete věnovat farnosti nějakou větší částku, doporučujeme to udělat formou daru, kdy vám můžeme vystavit daňové potvrzení. Na naší straně má dar sice jiná daňová pravidla, ale protože ho použijeme na zákonem vyjmenované účely, také ho zdaňovat nebudeme. A navíc u daru můžete přesněji určit, na jaký účel ho máme použít.

Nájmy: ekonomická rada

zmapovala veškerý majetek farnosti a nakolik je to možné, ho ekonomicky zhodnotila. To jsou třeba malé pozemky, které jsou buďto někde uprostřed pole, někdo je obdělává a v minulosti jsme z toho neměli žádný užitek. Nebo si někdo zabral kus našeho pozemku a užívá ho jako svoji zahradu. V takových případech jednáme s dotyčnou stranou, abychom získali nájemné. Nejsou to velké majetky, takže žádné zásadní částky, ale snažíme se, neopomenout možný příjem. Nevelký příjem máme i z nájmu několika budov (fara ve Vrapicích, 1/6 domu v Gorkého ul.) 

Teď pohled do budoucna. Co si nezařídíme, mít nebudeme.
Máme před sebou velké a naprosto nutné výdaje za opravy budov:
Na farním kostele na náměstí St. Pavla nám zatéká střechou. Střechu dostal kostel novou před léty, když ho doslova vzkřísil z popela otec Jiří. Jemu patří trvalý dík za to, že v kostele dnes můžeme sloužit bohoslužby. Byl na něj demoliční výměr. Ale musíme si uvědomit, že všechno stárne. A střešní krytina, která byla tehdy zvolena, byla z těch levnějších, aby bylo možné kostel vůbec uvést do provozu. A počítalo se s tím, že se jednou nahradí něčím trvalejším. Teď už dosluhuje. V nejbližší době budeme muset střechu opravit.
S úpravami fary-arciděkanství budeme také pokračovat. Nejen dodělat opravu statiky, ale kompletně dokončit i vnitřní úpravy, abychom získali přiměřené bydlení pro kněze a zároveň, abychom si uvolnili jiný objekt, který nám může sloužit ke komerčnímu pronájmu, tzn., přinášet nám peníze.
O tom, že v Hnidousích jsme udělali jen to nejnutnější, není třeba se dále rozepisovat. I tamní kostel čeká náročná oprava střechy.

(Zpracováno ve spolupráci s ekonomickou radou farnosti)

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkujivšem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

Sbírky vyhlášené arcibiskupstvím/Sv. stolcem (kompletně se odvádějí na arcibiskupství):

    7.4. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi (viz příloha)

  23.4. Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) (viz příloha)

FARNOST2801706002/2010
Opravy arciděkanství2001730194/2010
Opravy Vrapice sv. Mikuláš2101826652/2010
Opravy Švermov sv. Mikuláš2401706003/2010
Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně2501952754/2010
FARNÍ CHARITA2001263573/2010

—–

Naše oči, ať jsou obráceny k Pánu: https://www.youtube.com/watch?v=OLrHj2irdfk/

Požehnané postní dny!

P. Martin

Oznámení z 5.3.2023 (2. neděle postní – Ježíš je proměněn na hoře Tábor)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP, 

níže naleznete oznámení na příští týden.

Tentokrát jsou oznámení delší. Jsou v nich i duchovní podněty pro postní dobu. A na konci ještě několik důležitých bodů ohledně ekonomických záležitostí.

——

——

Dovolím si následujících pět neděl zasílat body podle duchovních cvičení s kardinálem Špidlíkem, SI. Otec Špidlík byl jezuita, takže je to stručné, v bodech. A zabýval se východní křesťanskou spiritualitou (od pouštních otců starověké církve po moderní autory pravoslaví), tak se některé termíny a inspirace opírají o tyto zdroje.

Může to být taková malá duchovní obnova farnosti.

První týden:
1. Člověk je velká věc, je stvořen k obrazu a podobě Boží (uvědomit si, že i já; děkovat za to Pánu). Je třeba ale zůstávat v pokoře. Neupadat do pýchy, pýcha = přičítám všechno sobě; neupadat do marnivosti, marnivost = považuji za velké věci ty, které v Božích očích a z hlediska věčnosti nemají cenu (světské úspěchy, tělesná krása); umět uznat vlastní hřích. Cvičit se v prostých věcech: nesoudit bližního, nekárat ho, nesnažit se ho ovládat, neodporovat představeným, věnovat se práci.
(Zpytuji svědomí: jak jsem na tom já s pokorou? Který z bodů je pro mne těžký a proč?)
2. Rozhovor s Bohem
Modlitba je konkrétním výrazem víry, že Bůh je Otec. Modlitba je prosba k Bohu o vhodná dobra, modlitba je pozdvižení mysli k Bohu, modlitba je rozhovor duše s Bohem.
Naše modlitba se obrací k Otci skrze Krista v Duchu Svatém. Je to lidský výstup.
Čím intenzivnější je rozhovor s Bohem, tím roste a zduchovňuje se spojení mezi lidmi a jejich duchovní vztahy. (Jaká je moje modlitba? Měl bych ji nějak „upravit“? Něco přidat, ubrat nebo spíš zintenzivnit?)
3. Dialog se světem
Křesťané mají utíkat před světem (pozor: svět zde znamená souhrn pokušení; nemyslí se tím svět stvořený Bohem). Za stvořený svět děkujeme a „kontemplujeme“(=nazíráme) ho, krása stvořených věcí nás vede k chvále Pána.
Zvláštní druh kontemplace je zpytování svědomí (nahlížíme svůj život): nesoustředíme se jen na naše hříchy a chyby, ale i na to, jak Boží prozřetelnost pracovala v našem dni, týdnu, celém životě. Hříchy vyznáváme, za dobré věci děkujeme. (Jaký je můj vztah ke světu a stvořeným věcem? Jak často a jakým způsobem zpytuji svědomí? Umím děkovat za dobré věci od Pána?)

4. Bůh v srdci
Ti, kdo mají čisté srdce, vidí Boha. Srdce je spojovacím bodem mezi člověkem a Bohem.
Náš život má dosáhnout  stálosti prostřednictvím získaných návyků (dobrých návyků: v modlitbě, službě druhým…). Souhrn návyků vytváří stav srdce. Jsou-li tyto návyky dobré a týkají-li se duchovního života, vytváří stálost srdce (v dobrém) a jistotu života.
Dáváme tedy pozor na čistotu srdce a odstraňujeme to, co narušuje jeho klidný stav (odstraňujeme hřích, zejména pýchu, původ neklidu našeho srdce). Srdce je jako fontána: je-li čistá, zrcadlí se v ní nebe, jako se v čistém srdci zrcadlí božské myšlenky. (Jak pracuji na „očištění“ svého srdce?)
Čistá modlitba má tři stupně:
a) mravní čistota = vyhnout se hříchu
b) cvičit se v usebranosti, duchovní střízlivosti, vyhýbat se roztržitostem (prosit o to Ducha Svatého!)
c) alespoň občas se zřeknout všech myšlenek a kontemplovat (=nahlížet, nazírat, rozjímat) čisté Boží světlo bez tvaru.
Modlitba srdce předpokládá vnitřní naslouchání.

——

——

V neděli 12.3. od 17 h proběhne na faře v Hnidousích další společné čtení Božího slova. Budeme rozjímat nad 17. kapitolou druhé knihy Mojžíšovy (Ex 17, 1-16). Prosíme zájemce, aby potvrdili účast Janu Mourkovi e-mailem: mourek@natur.cuni.cz

——

Termín následující víkendovky je 17. – 19.3. 2023.

Sejdeme se v pátek na faře v Hnidousích v 18:30-19:00 a končit budeme po nedělní mši sv. (začátek mše 10:30).

S jídlem budeme začínat páteční večeří a končit nedělní snídaní. 

S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, hygienu, baterku… 

Cena: 350,-

Prosím o potvrzení účasti na tento mail, děkuji: anna harigelova <harigelovaanna@gmail.com>

——

Úklidy v našich kostelích:

 • St 29.3. mezi 17-19 hodinou proběhne předvelikonoční úklid výše položených míst v kostele N.P.M. pomocí prachovek na tyčích a vysavačem. Prosíme o pomoc 5 mužů. Kontakt: Michal Přibyl, mi.pribyleznam.cz, tel: 606 655 053
 • Úklid kostela sv. Mikuláše v Hnidousích bude probíhat od 27. 3. do 1. 4. Každý se v tomto období může zapojit podle svých časových možností. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se přihlásili paní Laďce Urbanové e-mailem: urbanova.ladislava@seznam.cz Úklidové prostředky si přineste s sebou.
 • so 1.4. od 9 h Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech kontakt: pí Prentisová 776 268 202
 • po 3.4. od 17 h sv. Florián kontakt: pí Caithamlová 776 744 227
 • út 4.4. 17-19 h NPM kontakt: pí Popovičová 720 076 648
 • Velký pátek 7.4. 9 hod sv. Mikuláš Vrapice kontakt: pan Miškovský 737 316 500

Můžete si tedy vybrat, který den a který kostel pomůžete poklidit. Můžete se také předem domluvit s odpovědnými farníky (mail/telefon jsou uvedeny výše). Děkuji všem, kteří pomáhají už teď!

——

Tammím – pozvánka na duchovní obnovu v arcibiskupském semináři v Praze (viz příloha).

——

Výzva pro mladé muže – mladí muži naší farnosti jsou zváni otci biskupy k naslouchání Božímu hlasu a rozlišování, zda nejsou povoláni ke kněžské službě. Rád se k této výzvě přidávám. Bližší informace k přihlášce do semináře atp. mohu podat osobně.

——

Postní almužna:

Motto: Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. (1. Jan 3,18) – v kostelích naleznete „postničky“ neboli postní kasičky, které si můžete vzít domů. Bližší informace v příloze mailu.

——

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 9.3. od 16.30 h na faře-arciděkanství. Zápis z minulého setkání je v příloze mailu. V zápise naleznete také důležité informace o otevírací době charity

——

Poprosím o zasílání článků a příspěvků do velikonoční Naděje. Uzávěrka bude 27.3.ve 12.00 h. Díky.

——

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.

——

Z níže uvedeného programu naší farnosti bych rád upozornil na postní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 25.3. Povede ji bývalý generální vikář, otec Michael Slavík. A  trojí biskupskou návštěvu: na neděli Božího milosrdenství slíbil návštěvu o. biskup V. Malý a biřmovat (a oslavit výročí posvěcení kostela NPM) 11.6. přijede o. biskup K. Herbst. V srpnu (20.8.) by měl dorazit mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. V kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Kročehlavech přivítáme na poutní slavnosti v pátek 16.6. otce opata Prokopa Siostrzonka.  

Program farnosti:

5.3. 2. neděle postní NPM 10 h přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

5.3. 2. neděle postní NPM 15 h křížová cesta rodin

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

12.3. 3. neděle postní NPM 15 h křížová cesta seniorů 

12.3. 3. neděle postní společné čtení Božího slova faraHnidousy17 h 

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

17.-19.3. víkendovka v Hnidousích

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara (plakátek v příloze)

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků do velikonoční Naděje

od 27. 3. do 1. 4. úklid kostela sv. Mikuláše Švermov

st 29.3. úklid kostelaNPM 17-19 h (1. část)

so 1.4. úklid kostela v Kročehlavech od 9 hod

2.4. Květná neděle

2.4. Květná neděle koncert 16 h NPM Gemini musicales A. Vivaldi: Stabat Mater 

po 3.4. úklid kaple sv. Floriána od 17 h

út 4.4. úklid kostelaNPM 17-19 h (2. část)

st 5.4. koncert 19 h NPM Chorus Carolinus a další: G.B. Pergolesi: Stabat Mater

pá 7.4. úklid kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích od 9 h 

6.-9.4. Velikonoce 

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10h NPM (dopolední mše sv. pouze u P. Marie; večerní u sv. Floriána zůstává beze změny)

so 13.5. pouť do Žlábku 16 h 

19.-26. 5. pouť do Fatimy

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

——

K ekonomickým záležitostem ještě několik poznámek (na pokračování):

V době postní uvažujeme o našem vztahu k penězům a majetku obecně. Dáváme almužnu atp. Tak snad tyto body nejsou úplně mimo kontext přípravy na Velikonoce. Zároveň je to určitý komentář k 5. církevnímu přikázání (=dle svých možností podporuji církev v jejích potřebách).

K hospodaření naší farnosti nejprve obecně:

Musíme hned na začátku uvést na pravou míru rozšířený názor, že dostáváme peníze z arcibiskupství nebo dokonce z Vatikánu. Nedostáváme. Jediné, co nám arcibiskupství dosud platí, jsou platy duchovních. Všechno ostatní si platíme sami a naopak my jsme povinni arcibiskupství a potažmo Vatikánu finančně přispívat.

Dalším rozšířeným názorem je, že dostáváme peníze z tzv. církevních restitucí. Opět, naše farnost nic takového nedostává. Neměli jsme žádný majetek, který by nám byl v restituci vydán nebo za který bychom obdrželi finanční náhradu. Pokud někdo finanční náhrady dostává, pak je to arcibiskupství, případně jiné farnosti. My nikoli.
Zde by bylo na místě říci, na co vlastně jako farnost potřebujeme peníze, když duchovní jsou placeni arcibiskupstvím. Předně na provoz všech našich kostelů, kde se minimálně svítí, někde i trochu topí. Potom na farní budovu, kde se svítí, a topí jako v každém jiném domě. Máme tady provoz farní kanceláře, který také nějaké náklady nese. To samé platí pro faru ve Švermově. A především je tady velice významná položka a tou je údržba a opravy našich nemovitostí. Kdo bydlíte v rodinném domě, víte, kolik stojí jeho běžná údržba. Naše nemovitosti jsou ovšem podstatně větší a jejich údržba je tím pádem také nákladnější než u rodinného domu.

(Zpracováno ve spolupráci s ekonomickou radou farnosti)

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkujivšem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

Sbírky vyhlášené arcibiskupstvím/Sv. stolcem (kompletně se odvádějí na arcibiskupství):

  12.3. Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)  

FARNOST2801706002/2010
Opravy arciděkanství2001730194/2010
Opravy Vrapice sv. Mikuláš2101826652/2010
Opravy Švermov sv. Mikuláš2401706003/2010
Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně2501952754/2010
FARNÍ CHARITA2001263573/2010

—–

Požehnaný půst!

V kříži je naše spása: https://www.youtube.com/watch?v=kHMNHWOguT4&list=RDWw-aOIQKMIc/

P. Martin

P. Martin

Oznámení z 26.2.2023 (1. neděle postní – Ježíš je vyveden na poušť)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

v příloze mailu naleznete oznámení na příští týden.

Na tuto neděli (první postní) posílá pastýřský list otec arcibiskup. Naleznete v příloze.

Do letošní postní doby bych vás rád pozval k akci: „jeden dobrý skutek pro farnost a pro farní charitu„. Jde o to, aby slova o postu, almužně a obrácení měla i nějakou konkrétní, hmatatelnou formu. Jak říká Jakubova epištola: „Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.“ Jak 2,17-18

Někdo z vás třeba zjistí, že mu přeci jen nevadí číst v kostele liturgická čtení a ještě se přihlásí mezi lektory. Jiný zas věnuje hodinu týdně svého času a navštíví seniory v domově důchodců. Další se zas přidá k předvelikonočnímu úklidu v našich kostelích nebo se zúčastní setkání dobrovolníků farní charity a přijde na to, že může také pomáhat… To je jen několik málo námětů a vynalézavosti se jistě meze nekladou! Zastavte se s nabídkou pomoci v sakristii, kontaktujte mě (třeba v odpovědi na mail) nebo kontaktujte pana ředitele charity a jistě se domluvíme. A třeba se z jednoho postního dobrého skutku stane zvyk a bude trvat i po skončení postní doby.

—–

Během liturgie 1. neděle postní lze přijmout popelec (možnost pro ty, kteří se nezúčastnili mše sv. na Popeleční středu).

Zpovídání na první pátek (3.3.) začne v Kročehlavech od 17.00 h.

Pátky postní doby se modlíme křížovou cestu přede mší sv. v Kročehlavech (od 17.25). Křížovou cestu se též modlíme ve Vrapicích po mši sv. 

Večerní mše sv. v 18 h na 2. neděli postní (5.3.) bude slavena u P. Marie v latinském jazyce (mše sv. u sv. Floriána nebude).

—–

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 2.3. od 16.30 h na faře-arciděkanství. Zápis z minulého setkání je v příloze mailu.

Poprosím o zasílání článků a příspěvků do velikonoční Naděje. Uzávěrka bude 27.3. ve 12.00 h. Díky.

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.

Z níže uvedeného programu naší farnosti bych rád upozornil na postní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 25.3. Povede ji bývalý generální vikář, otec Michael Slavík. A  trojí biskupskou návštěvu: na neděli Božího milosrdenství slíbil návštěvu o. biskup V. Malý a biřmovat (a oslavit výročí posvěcení kostela NPM) 11.6. přijede o. biskup K. Herbst. V srpnu (20.8.) by měl dorazit mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. V kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Kročehlavech přivítáme na poutní slavnosti v pátek 16.6. otce opata Prokopa Siostrzonka.  

Program farnosti:

so 25.2.po mši sv. v18 h pomazání olejem, zasvěcení, litanie k D. Ježíši  kaple na faře(o. Pavel Michal OCD)

——

5.3. 2. neděle postní NPM 10 h přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

5.3. 2. neděle postní NPM 15 h křížová cesta rodin

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

12.3. 3. neděle postní NPM 15 h křížová cesta seniorů 

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara (plakátek v příloze)

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků velikonoční Naděje

2.4. Květná neděle

2.4. Květná neděle koncert Gemini musicales A. Vivaldi: Stabat Mater 

6.-9.4. Velikonoce 

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10h NPM (dopolední mše sv. pouze u P. Marie; večerní u sv. Floriána zůstává beze změny)

so 13.5. pouť do Žlábku 16 h 

19.-26. 5. pouť do Fatimy

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkujivšem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

Sbírky vyhlášené arcibiskupstvím/Sv. stolcem (kompletně se odvádějí na arcibiskupství):

  12.3. Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)  

FARNOST2801706002/2010
Opravy arciděkanství2001730194/2010
Opravy Vrapice sv. Mikuláš2101826652/2010
Opravy Švermov sv. Mikuláš2401706003/2010
Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně2501952754/2010
FARNÍ CHARITA2001263573/2010

—–

Požehnanou dobu postní! 

P. Martin

Oznámení z 19.2.2023 (7. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

níže naleznete oznámení na příští týden.

Na příští neděli (první postní) posílá pastýřský list otec arcibiskup. Naleznete v příloze.

Info ohledně kostela Nanebevzetí Panny Marie: Hledáme nové lektory pro čtení 1. čtení při mši svaté – muže, ženy i děti z lidu. Bylo by to v  kostele Nanebevzetí Panny Marie jen jednou za čas v předem známý termín. Prosíme zájemce, aby se ozvali na mail mlchova.lydie@seznam. cz, kvůli vytvoření seznamu s daty čtení. Mail také visí vzadu na nástěnce. Prosíme o nahlášení do 19.2.2023, pak bude vytvořen rozpis, který bude zveřejněn na nástěnce.

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 2.3. od 16.30 h na faře-arciděkanství. Zápis z minulého setkání je v příloze mailu.

Poprosím o zasílání článků a příspěvků do velikonoční Naděje. Uzávěrka bude 27.3. ve 12.00. Díky.

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.

Z níže uvedeného programu naší farnosti bych rád upozornil na postní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 25.3. Povede ji bývalý generální vikář, otec Michael Slavík. A  trojí biskupskou návštěvu: na neděli Božího milosrdenství slíbil návštěvu o. biskup V. Malý a biřmovat (a oslavit výročí posvěcení kostela NPM) 11.6. přijede o. biskup K. Herbst. V srpnu (20.8.) by měl dorazit mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. 

Program farnosti:

22.2. Popeleční středa den přísného postu (od masa a újmy) mše sv. s udílením Popelce v 8 h u NPM a v 18 h v Kročehlavech

V pátky postní doby se modlíme křížovou cestu přede mší sv. v Kročehlavech (od 17.25).

so 25.2.po mši sv. v18 h pomazání olejem, zasvěcení, litanie k D. Ježíši  kaple na faře(o. Pavel Michal OCD)

——

5.3. 2. neděle postní NPM 10 h přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara 

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků velikonoční Naděje

2.4. Květná neděle

6.-9.4. Velikonoce 

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10h NPM

19.-26. 5. pouť do Fatimy (viz příloha Fatima)

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkujivšem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

Sbírky vyhlášené arcibiskupstvím/Sv. stolcem (kompletně se odvádějí na arcibiskupství):

19.2. Sbírka Haléř sv. Petra

  12.3. Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)  

FARNOST2801706002/2010
Opravy arciděkanství2001730194/2010
Opravy Vrapice sv. Mikuláš2101826652/2010
Opravy Švermov sv. Mikuláš2401706003/2010
Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně2501952754/2010
FARNÍ CHARITA2001263573/2010

—–

https://www.youtube.com/watch?v=4qtEkOl6Plo/ – vzpomínka na Popeleční středu 2021

Přeji požehnané dny a plodný půst!

P. Martin